Allahu Azimüşşan Güzeldir, Güzeli Sever

Yorum bırakın

tek papatya

Allahu Azimüşşan güzeldir, güzeli sever. Güzel şeylerden yiyiniz, içiniz ancak salih amel işlemekten geri kalmayınız. Rızıkların güzellerinden, helalinden yiyiniz, güzel amelleri de sadıkane işleyiniz. İnsan, Rabbâni emirleri icra için kibirlenmeksizin akıl ve bedeni vasıtasıyla gayret ederse makbul ve bahtiyar olur. Allahu Teâlâ’nın emri haricinde kendi kavrayışıyla saadeti bulamaz. Manevi sırları anlayabilmek için fehm-i ilahinin kazanılması lazımdır. Ona nâil olmak ise farizaları (farz olan emirleri) icra ile hasıl olur. Şurası da şayanı ihtardır ki, yalnız ibadetle meşgul olmak doğru değildir. Ademoğlu, ruh ve bedenden teşekkül ettiğinden, hem dünya hem de ahiret saadeti için çalışmalıdır.

Kaynak: Miftâhu’t-Turuk

Müminin Kalbi Melekut Hazinelerinden Bir Hazinedir

Yorum bırakın

çiçekten kalp

Allahu Teâlâ, hakikati kişinin kalbine koymuştur. Sonra da o hakikati nefsani sıfatlarla örtmüştür. Eğer bir kimse nefsani sıfatlarını kalbinden ayırıp atar ve kalbine teveccüh ederse kendi hakikatini bilir. Kendi hakikatini bildikten sonra Allah’ını da bilir. Eğer bir kişi kalbine teveccüh hususunda ısrar etse kendi hakikatini keşfeder. Hakikatini keşfettiği zaman ise Allah Teâlâ’nın esrarı o kişiye tecelli eder. Bilinmelidir ki, müminin kalbi melekût hazinelerinden bir hazinedir. Allah o hazineye lefâifi, vahdet envârını ve rubûbiyet esrârını koymuş ve sonra da onlara havâtır, nefis, vesvese ve şeytanı musallat etmiştir. Eğer bir kimse kalbini bu musallat olan şeylerden kurtarır ve tertemiz edip basiret gözü ile kalbinin hakikatine nazar ederse, gönül hazinelerinden olan letâif, envâr ve esrâr o kişiye elbette aşikâr olur. Ardından tecellileriyle Allah o kulunu mükerrem ve muhterem kılar.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Hatem

Yorum bırakın

Kabe

Kâbe’nin Rükn-i Hicr ile Rükn-i Şamî arasında, hilal şeklinde bir metre yükseklikteki duvarın içinde kalan yerdir. Kâbe’nin içinden sayıldığı için tavaf esnasında Hatem’in duvarına dokunulmaz. Hatem’in içinde farz veya kaza namazı kılınmaz. Ancak nafile namaz kılınabilir.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Cihadın Farz Olduğunu Bildiren Ayet-i Kerimeler

Yorum bırakın

 osmanlı ordusu

“Fitne (den eser) kalmayıncaya, din de (şunun bunun değil) yalnız Allah’ın (dini diye tanınmış) oluncaya kadar onlarla savaşın. Vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına hiçbir husumet yoktur.” (Bakara Sûresi, ayet 193)

“(Ey müminler) yoksa siz, sizden evvel geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete girivereceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluk (lar) ve sıkıntı (lar) gelip çattı ve (çeşitli belalarla) sarsıldılar ki, hatta peygamber (leri) maiyyetindeki müminlerle birlikte: “Allah’ın yardımı ne zaman?” diyordu. Gözünüzü açın: Allah’ın yardımı yakındır muhakkak.” (Bakara Sûresi, ayet 214)

“(Ey müminler, tab’an) sizin hoşunuza gitmediği halde uhdenize kıtâl (düşmanlara savaş) yazıldı (farz edildi). Olur ki bir şey hoşunuza gitmezken o sizin için hayırlı olur, bir şeyi de sevdiğiniz halde o da hakkınızda şer olur. Allah bilir, siz bilmezsiniz.” (Bakara Sûresi, ayet 216)

“Allah yolunda muharebe edin. Bilin ki, Allah hakkıyla işitici, kemaliyle bilicidir.” (Bakara Sûresi, ayet 244)

“Yoksa siz Allah içinizden savaşanlar (la savaşmayanları) belli etmeden, sebat edenler (le etmeyenler) i belli etmeden cennete girivereceğinizi mi sandınız?” (Âl-i İmrân Sûresi, ayet 142)

“Ey iman edenler, siz , o küfredip de yeryüzünde seyahat ve seferde yahut gazada bulundukları zaman kardeşleri hakkında: “Bizim nezdimizde olsalardı ölmezler, öldürülmezlerdi” diyenler gibi olmayın. Allah bunu onların yüreklerinde akıbet, dağ-ı derun yaptı. Allah hem diriltir, hem öldürür. Allah ne yaparsanız hakkıyla görendir.” (Âl-i İmrân Sûresi, ayet 156)

“Kendileri (evlerinde) oturarak kardeşlerine: “Eğer bizi dinleselerdi ölmeyeceklerdi” diyen o adamlara de ki: “Öyle ise kendi nefislerinizden ölümü geri çevirin, eğer doğrucu (adam) larsanız.” (Âl-i İmrân Sûresi, ayet 168)

“Size ne oluyor ki Allah yolunda ve acz-ü ızdırap içinde bırakılıp: “Ey Rabbimiz, bizi ahalisi zalim olan şu memleketten (kurtarıp) çıkar, bize tarafından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı yolla” diyen erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda düşmanla çarpışmıyorsunuz?” (Nisâ Sûresi, ayet 75)

“İman edenler Allah yolunda harp ederler, küfredenler de şeytan yolunda savaşırlar. Öyle ise o şeytanın dostlarıyla dövüşün. Şüphesiz ki şeytanın hilekarlığı zaiftir.” (Nisâ Sûresi, ayet 76)

“Artık Allah yolunda savaş. Sen kendinden başkasıyla mükellef (sorumlu) tutulmayacaksın. İman edenleri de teşvik et. Olur ki Allah o küfredenlerin savletini def eder. Allah, salvetce de çok çetindir, kahr-u ceza bakımından da çok çetindir.” (Nisâ Sûresi, ayet 84)

“Ey iman edenler, Allah’tan korkun, O’na (yaklaşmaya) vesile arayın ve O’nun nun yolunda cihad edin. Ta ki muradınıza eresiniz.” (Mâide Sûresi, ayet 35)”

“Ey iman edenler, (harp eden) bir (düşman) topluluğuna çattığınız vakit sebat edin ve Allah’ı çok zikredin. Ta ki umduğunuza kavuşasınız.” (Enfâl Sûresi, ayet 45)

“Allah’a ve O’nun Rasûlüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korku ile zaafa düşersiniz de rüzgarınız (kesilip) gider. Bir de sabr (u sebat) edin (katlanın). Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.” (Enfâl Sûresi, ayet 46)

“Yoksa siz (kendi halinize) bırakılıvereceğinizi, içinizden cihat edenleri, Allah’tan, Rasûlünden ve müminlerden başkasını sır dostu edinmeyenleri Allah’ın bilmediğini (O’nun uğrundaki fedakarlıklarınızın mükafatsız kalacağını) mı sandınız? Allah, ne yaparsanız (hepsinden) haberdardır.” Tevbe Sûresi, ayet 16)

“Ey iman edenler, ne oldunuz ki size: “Allah yolunda elbirlik gazaya çıkın” denildiği zaman yere (mıhlanıp) ağırlaştınız? Ahiretten (vazgeçip yalnız) dünya hayatına mı razı oldunuz? Fakat bu dünya hayatının faidesi ahiretin yanında pek azdır.” (Tevbe Sûresi, ayet 38)

“(Ey müminler) sizle gerek hafif, gerek ağırlıklı olarak elbirlik (savaşa) çıkın. Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihad edin. Eğer bilirseniz bu, sizin için çok hayırlıdır.” (Tevbe Sûresi, ayet 41)

“Ey Peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Karşılarında çetin ol. Onların yurdu cehennemdir. O ne kötü bir dönüş yeridir!” (Tevbe Sûresi, ayet 73)

“O halde kafirlere boyun eğme ve bununla (bu Kuran ile) onlara karşı olanca cihadla büyük bir mücadele yap.” (Furkân Sûresi, ayet 52)

“Andolsun ki, sizi imtihan edeceğiz. Ta ki içinizden mücahidleri ve sabru sebat edenleri belirtelim. Haberlerinizi açıklayalım.” (Muhammed Sûresi, ayet 31)

“Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah’a ve Rasûlüne iman ettikten sonra şüpheye sapmayıp Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad ederler. İşte onlar (imanlarında) sadık olanların ta kendileridir.” (Hucurat Sûresi, ayet 15)

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Hz. Hamza (ra), İlahi

Yorum bırakın

Hz. Hamza (ra) Efendimizin ve bütün şehit kardeşlerimizin ruhu için,

el-Fatiha..

Nükaba, Yeryüzündeki Veliler Arasında el-Batın İsminin Tecelli Ettiği Zümredir

Yorum bırakın

güller çiçekler

Nükaba; bir kavmin büyüğü, başkan gibi anlamlara gelir. Yeryüzünde mevcut olan veliler arasında el-Batın isminin tecelli ettiği veliler zümresidir. Bunlar yetmiş kişi olup otuz beşi erkek otuz beşi de kadındır. İnsanların iç alemine yönelir, onların iç hallerine vâkıf olurlar. İnsanların bâtınlarını inkişif ettirmek için gizli kalmış tortulardan gönülleri arındırırlar.

Onların dördü zahir, altısı da batın olmak üzere on hasletleri vardır:

Zahirde Olan Hasletleri (Alâmetleri):

1- Çok ibadet ederler.

2- Zühd ve takva sahibidirler.

3- İradelerini Hakk’a vermişlerdir. O’ndan gelen her şeye razıdırlar.

4- Nefisleri ile çok şiddetli mücadelede bulunurlar.

Batında Olan Hasletleri (Alâmetleri):

1– Devamlı tevbe ve istiğfar ederler.

2– Geçmişteki hatalarından dolayı devamlı olarak pişmanlık duyarlar.

3- Nefislerini her zaman hesaba çekerler.

4- Tefekkür ehlidirler ve devamlı Hakk’ı düşünürler.

5- Kur’an-ı Kerim’e ve Sünnet-i Seniyye’ye son derece bağlıdırlar.

6- Riyâzat ehlidirler.Nefislerinin ipini ellerinde tutabilmek için birtakım fedakarlıklarda bulunurlar. Onun desiselerinden bir an bile gafil olmamak için devamlı mücadele halindedirler.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Nisâ Sûresindeki Dünya Ve Ahiretten Hayırlı Olan Dört Ayet

Yorum bırakın

masadaki Kuran

Abdullah İbni Mesud (Radıyallâhu anh) demiştir ki:

“Nisâ Sûresinde dört ayet vardır. Bunlar dünya ve ahiretten hayırlıdır:

1- Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan (günah)ları ise dilediği kimseler için bağışlar. Allah’a şirk koşan kimse, şüphesiz büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. (Nisâ Sûresi, ayet 48)

2- Biz her peygamberi sırf, Allah’ın izni ile itaat edilmek üzere gönderdik Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah’tan günahlarının bağışlanmasını dileseler ve Peygamber de onlara bağışlama dileseydi, elbette Allah’ı tevbeleri çok kabul edici ve çok merhametli bulacaklardı. (Nisâ Sûresi, ayet 64)

3- Eğer size yasaklanan (günah) ların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız. (Nisâ Sûresi, ayet 31)

4- Kim bir kötülük yapar yahut kendine zulmeder, sonra da Allah’tan bağışlama dilerse, Allah’ı çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur. (Nisâ Sûresi, ayet 110)

Çünkü Allah dünyada bir kimsenin ayıbını örterse ahirette de örter.” (Tenbihü’l-Ğafilin, s.79)

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Older Entries

Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

Diğer 12.162 takipçiye katılın

%d blogcu bunu beğendi: