İslam Büyüklerinin Kerametlerinden Örnekler

Yorum bırakın

kün fe yekün

Sahabeden, tabiûndan ve bunları takip eden nesilden kerametler zuhur etmiştir. Bu konuda tabâkat ve menâkıp kitapları yazılmıştır. Bu menkıbelerden birkaçına kısaca işaret edeceğiz:

Hz. Hâlid b. Velid (ra)’in içtiği zehirden zarar görmemesi, Hz. Ömer (ra)’in gönderdiği bir mektup üzerine, o sırada suları azalan Nil nehirinin taşması gibi Ashab-ı kiramın hayatında sayılmayacak pek çok keramet vardır.

Medine’de cuma hutbesi esnasında Hz. Ömer (ra)’in Nihavend’deki orduyu görmesi ve uyarması keramettir. Hz. Ömer (ra)’in ordu komutanına “Ya Sâriye, el-cebel!” (Ey Sâriye, dağa sığın!) diye seslendiği, böylece orada bulunan ve arkadan çevirme harekâtına girişen düşmanın harp oyununa karşı komutanına taktik verdiği haber edilir. Mesafenin uzunluğuna rağmen Hz. Ömer (ra)’in orduyu görüp sesini komutana işittirmesi keramettir.

Rivayet olunur ki, Ebû’d-Derda (ra)  ile Selman-ı Farisî (ra)’nin önlerinde bulunan bir sahan tesbih etmiş, “Subhânallah” demiş, onlar da bu sesi işitmişlerdi. 

Abdullah b. Ömer (ra), bir sefer esnasında yolları aslan tarafından kesildiği için bekleyen bir cemaate rastladı. Gitti aslanı oradan kovdu ve yollarını açtı. Sonra:

“İnsanoğluna korktuğu şey musallat kılınır. İnsan Allah’tan başka hiçbir şeyden korkmasa, ona hiçbir şey musallat kılınmaz.” dedi.

Kaynak: Miftâhu’r-Rüşd

Allah’ı (cc) Bilmenin Sırrı

Yorum bırakın

çiçekte zerafet

Hazreti Allah (cc), Davud Aleyhisselâm’a buyurmuştur ki:

“Ya Davud! Nefsini bil ki beni bilesin.”

Hz. Davud (as):

“Ya Rabbi, nefsimi nasıl bileyim ve seni nasıl bileyim?”

Hz. Allah (cc) buyurmuştur ki:

“Ya Davud, nefsini zayıf, aciz ve fena (yok) bil. O zaman beni kuvvet, kudret ve bekâ ile bilesin. Ey Davud, beni benimle bulasın.” 

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Evde Huzursuzluk, Fakirlik Ve Unutkanlığa Sebep Olan Haller

Yorum bırakın

çiçekli pencere

Evde huzursuzluk, fakirlik ve unutkanlığa sebep olan haller şunlardır:

1- Ayakta bevletmek,

2- Cünüp iken yemek yemek,

3- Ekmek ufağına basmak,

4- Soğan ve sarımsak kabuğunu ateşe atmak,

5- Büyüklere, ilim adamlarına saygısızlık etmek,

6- Anne-babayı adıyla çağırmak,

7- Ağaç veya süpürge teli ile diş karıştırmak,

8- Sokakta kirli su ve balçık ile elini yıkamak,

9- Eşiğe oturmak,

10- Tuvalette abdest almak,

11- Kapları yıkamadan yeniden içinde yemek yemek,

12– Elbisesi üzerinde iken bir yerini dikmek,

13- Yüzünü eteği ile silmek,

14- Aç karnına yalnızca soğan yemek,

15- Evdeki örümceği almamak,

16- Mescidden herkesten önce çıkmak,

17- Pazara erken varıp geç ayrılmak,

18- Pazarda satılan ekmek almak,

19- Anne-babaya beddua etmek,

20- Yatakta çıplak uyumak,

21- Mumu üfleyerek söndürmek,

22- Kapların ağzını açık bırakmak,

23- Elbise giyerken bir yere dayanmadan veya oturmadan giymek.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Tefekkürün Fazileti

Yorum bırakın

canlı güller

Tefekkürün faziletine ermek isteyen şu beş şeyi yapsın:

1- Allah’ın varlığına delalet eden ayetleri ve O’nun birliğini belirten alametleri düşünsün.

2- Allah’ın ihsan edeceği sevabı arzulasın.

3- Allah’ın vereceği cezayı unutmasın.

4- Allah’ın ihsanını ve azaplarını düşünsün.

5- O’nun nimetlerini, yüce makamları tefekkür etsin.

Ayet ve alametleri tefekkür, Allah’ın kudretini düşünmek şeklinde olur. Yerin ve semaların yaratılışına, güneşin doğuşu ve batışına, gecenin ve gündüzün değişmesine, bilhassa kendi nefsine bakmak da böyledir.

Cenâb-ı Hak: “Kesin olarak inananlar için yeryüzünde nice ibretler vardır. Kendi nefislerinde de öyle, göremiyor musunuz?” (Zâriyat Sûresi, ayet 20-21) buyuruyor. Gökyüzündeki varlıklarda, yerlerin yaratılışında, dağlarında, denizlerinde, ağaçlarında, bitkilerinde, madenlerinde ve canlılarında Cenâb-ı Hakk’ın kudret, irade ve birliğine delalet eden alametler açıkça sergilenmektedir. Bir kimse ayetler ve alametler üzerine tefekküre dalarsa imanı şüpheden arınır, bilgisi artar, marifeti ziyadeleşir.

Allahu Teâlâ buyuruyor ki:

“Allah’ın nimetlerini saymakla bitiremezsiniz.” (İbrahim Sûresi, ayet 34)

İnsan görünen veya görünmeyen bütün nimetler üzerine düşünrek muhabbetini artırmış olur. Bu hususta Ömer b. Abdülaziz (ra) der ki:

“Allah’ın nimetleri hususunda düşünmek, ibadetin en faziletlilerindendir.”

Kaynak: Rabıta Risalesi / Miftâhu’l-Usûl

Cennet Müjdesi

Yorum bırakın

güzel laleler

Hz. Ömer (Radıyallâhu anh) şöyle anlatmıştır:

“Ben Resûlullah (sav) Efendimizin, benden sonra ahvalin (ahval: haller) değişeceğinden korkmasam dört sınıf insanı cennetle müjdelerim, dediğini duydum:

1- Mihrini kocasına bağışlayıp kocasını razı eden kadın,

2- Kalabalık aile efradını helalinden yedirmek isteyen kişi,

3- Sütün memeye dönmesi mümkün olmadığı gibi, bir daha günaha dönmeyen kişi,

4- Ana babasına itaat ederek onları memnun eden kişi.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

İlm-i Ledün

Yorum bırakın

kalp temizliği

İlm-i ledün tahsili ve tarikat mensubiyeti, nefis tezkiyesine ve ruh terbiyesine ulaşmak için en hayırlı ve en kestirme yoldur. Çünkü ilm-i ledün, iç dünyamızın ıslahını ve faziletlerle beslenmesini sağlar.

Haram ve sakıncalı işlere devam etmekten Allah rızası için uzaklaşmak olan takva; dünyanın harama ve haksızlığa sürükleyen her türlü kötü etkisinden uzak durmak olan zühd; şüpheli şeyleri terk etmek olan verâ; takdir edilen her şeyi kalbin sükunetle karşılaması olan rıza; Allah’tan gafil olmaktan duyulan derin pişmanlık olan tevbe; pişmanlığını Cenâb-ı Hakk’a itiraf edip af dilemek olan istiğfar; İslam’ın emir ve yasaklarına uymada neticenin hayırlı ve faydalı olacağı konusunda Allahu Teâlâ’ya sımsıkı sarılmak ve O’na itimat etmek olan tevekkül; elde bulunanla yetinmek ve dünyevi şeylerin etkisinde kalarak harama düşmekten korunmak olan kanaat; kötülerden ve kötü hallerden uzak kalmak olan uzlet; her türlü zorluğa ve sıkıntıya tahammül etmek olan sabır gibi hususlar, ilm-i ledünün konularından bazılarıdır. Bu hususların önemi, izah etmeye gerek görülmeyecek kadar açıktır. İşte ilm-i ledün ve tarikatlar, müminlere bunların eğitimini vermeye çalışır.

Kaynak: Rabıta Risalesi / Miftâhu’l-Usûl

Cezbe Nedir?

Yorum bırakın

başaklar

Hz. Allah, sâlik kendisini daha iyi tanıyıp bilsin diye ihsanlarda bulunur. Böylece kul, fuyûzât-ı Rabbânî ve nur-ı ilâhiden Hz. Allah’ın muradı ile faydalanmış olur. Allahu Teâlâ sevdiği kulun itikadını daha da artırmayı, kendine yaklaştırıp vasıl-ı ilallahı murad edince ona değişik haller ihsan eder. Bunlardan biri de cezbedir.

Cezbe, kelime manası olarak; çekme, celb etme, yaklaştırma anlamlarına gelir. İlâhi inayetin gereği olarak Cenâb-ı Hakk’ın, kendisine giden yolda ihtiyaç duyulan her şeyi kuluna bahşedip çabası ve çalışması olmaksızın onu kendine yaklaştırmasıdır. Hz. Allah’ın, velilerin ruhlarını kendine çekerek yüceltmesi ve onlara zikir ve vuslatın lezzet ve hazzını tattırmasıdır. Bu hal geçici olduğu gibi sürekli de olabilir.

Cezbe iki kısma ayrılır:

Birinci halde cezbeye tutulan sâlik kendinden habersizdir, şuuru ve iradesi elinde değildir. Cenâb-ı Hak, bu cezbeyle kişinin itikadının artmasını murad eder. Bu tür cezbede Hz. Allah’ın sıfat tecellisi vardır. Bazen bu tecelli evliyaullahın kalbine olur. Evliyaullah da müridin kalbine nazar ederek ilahi tasarrufun ulaşmasına vesile olur. Mürid de istidadına göre bundan istifade eder.

İkinci halde sâlik, tutulduğu cezbenin idrakindedir fakat bunu durdurmak iradesinde değildir. Zira cezbe hali, sıtmalı hastanın titremesini durduramaması ve aksırmakta olanın aksırmasına engel olamaması gibidir, yapmak ve yapmamak sâlikin elinde değildir. Onun için mürid cezbeyi bir sayha veya sarsıntıyla geçirir. Allah (cc)’ın kuluna ihsanı olan bu cezbe halinde esmâ tecellisi vardır. Bu tecellide de insan-ı kâmil tasarrufa vasıta olabilir.

Kaynak: Rabıta Risalesi / Miftâhu’l-Usûl

Older Entries

Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

Diğer 12.317 takipçiye katılın

%d blogcu bunu beğendi: