kitaplar

Allahu Teâla(c.c)buyuruyor ki:

“Ve O(Allah) salih kullarını görüp gözetir,(onların işlerini üzerine alır)./A’raf sûresi,ayet 196

Velilerin kerametleri haktır.Bunlar Kur’an ve hadislerle de sabittir.

Velinin kerameti,Allah(c.c)’ın ihsanıyla zuhur eden harikulade hadiselerdir.Harikulade haller peygamberlere nispetle mucize,evliyaullaha nispetle keramettir.

İman ve iyi amelle ilgisi bulunmayan kişilerde de harikulade haller görülebilir ki,bunlara istidrac denir.

Kerametin doğruluk ölçüsü,her doğrunun terazisi olan şerait’tır.

Mucizeler peygamberlerin davalarında sadık olduğunu gösteren delillerdir.Peygamberliğin delili olan bir şey ise peygamberlerden başkasında bulunmaz.Nebi,nübüvvetini kabul ettirmekle mükelleftir. Ancak velinin veliliğini kabul ettirmek gibi bir yükümlülüğü yoktur.

Mucize ile keramet arasındaki fark şudur:Peygamberler mucizeyi açıklamakla memurdurlar,mucizenin açıklanması onların üzerine vaciptir.Kerameti saklı tutmak da velilerin üzerine vaciptir.

Veli keramet iddiasında bulunmaz,kendisinden zuhur eden haberin keramet olduğunu söyleyemez.

Bütün harikulade haller ya iradeyle zuhur eder,ya da irade dışı meydana gelir.İradesi dışında meydana gelenlerden keramet sahibi inanılmaz derecede ürperir,mahcup olur,utanır ve nefsini gizlemeye çalışır.

İhtiyari olarak meydana gelen keramet ise,dinin,nefsin ve vatanın korunmasına yönelik olduğu için açıklanması caizdir.

Hz. Meryem’in yanında sürekli taze yiyeceklerin olması(Âl-i İmrân suresi/ayet 37),Hz.Süleyman(a.s)’ın adamı olan Âsaf b.Berhiyâ’nın göz açıp kapayıncaya kadar,hatta ondan daha az bir zamanda,Belkıs’ın tahtını uzak bir mesafen getirmesi(Neml suresi/ayet 39-40),Köpeğin Ashab-ı Kehf’le konuşması,Kur’an’ı Kerim’de haber verilen kerametlerdendir.

Âsaf b. Berhiyâ peygamber değildi.Bu olaya tayy-ı mekân denir.Allah(c.c) zaman içinde zaman yaratır.

En büyük keramet istikamet üzere olmaktır..

Kaynak:Miftâhu’r-Rüşd

Ey kalpleri çeviren Allah’ım!Kalplerimizi dinin ve taatin üzerinde sabit eyle..AMİN..

Reklamlar