Budur..

Rasûlullah(s.a.v) Efendimiz,Ashâb-ı Kirâm’a nikah esnasında şu duayı okumalarını tavsiye buyurmuşlardır.Onlar da bunu okumadan nikah kıymazlar,nikah kıyılan yerlerde de durmazlardı:

***Elhamdülillâhi nestaînühû ve nestağfiruhû ve neûzü billâhi min şurûri enfüsinâ ve seyyiâti e’mâlinâ men yehdihillâhu felâ mudille lehû ve men yudlil felâ hâdiye lehû ve eşhedü en lâ ilâhe illallahu ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve Rasûlühû erselnahû bil-hakkı beşîran ve nezîran beyne yedeyis-sâati.Men yudiillâhe ve rasûlehû fekad raşede ve men ya’sıhimâ feinnehû lâ yedurru illâ nefsehû ve lâ yedurrullâhe şey’en.

Anlamı:Hamd Allah’adır,O’na sığınır,O’ndan mağfiret dileriz.Nefislerimizin şerrinden de O’na sığınırız.Allah kime hidayet verirse onu kimse saptıramaz,kimi de saptırırsa onu kimse hidayete götüremez.Şehadet ederim ki,Allah’tan başka ilah yoktur.Yine şehadet ederim ki,Muhammed O’nun kulu ve Rasûlüdür.O’nu hak ile,Kıyamet’ten önce müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdi.Kim Allah ve Rasûlüne itaat ederse doğru yolu bulmuştur.Kim de o ikisine isyan ederse,(bilsin ki)sadece kendisine zarar verir,Allah’a  hiçbir zaman zarar veremez.

***Allâhümmec’al hâzel-akde meymûnen mübâreken vec’al beynehümâ ülfeten ve mehabbeten ve karâran ve lâ tec’al beynehümâ nefreten ve fitneten ve firâran.Allâhümme ellif beynehümâ kemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâ ve kemâ ellefte beyne Muhammedin ve Hadicetel-Kübrâ ve kemâ ellefte beyne Aliyyin ve Fâtımetez-Zehrâ.Allâhümme e’tî lehümâ evlâden sâlihan ve rızkan vâsian ve umran tavîlen.Rabbenâ heblenâ min ezvâcina ve zürriyyâtinâ kurrete a’yunin vec’alnâ lil-müttekîne imâmen Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ haseneten ve fil-âhireti haseneten ve kınâ azâben-nâr.

Anlamı:Allah’ım,huzurunda nikahlanmış bulunan şu iki genci ömürleri boyunca mesud ve bahtiyar eyle.Ömürlerine bereket,vücutlarına sıhhat,rızıklarına genişlik ihsan eyle.Kendilerine salih,dine,vatana,millete hayırlı çocuklar ver,kendilerini ve çocuklarını dünyevi ve uhrevi mutluluğa erdir.

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar