Bismillahirrahmanirrahim

Bismillahirrahmanirrahim.Elhamdülillahi Rabbil alemin.Vessalatü vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi va sahbihi ecmain.

Bismillahirrahmanirrahim:Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın ismi ile başlarım.

Peygamber efendimiz(s.a.v) bir hadis-i şeriflerinde:”Her kim bir kitap yazarsa besmeleyi onun başına yazsın.Çünkü besmele her kitabın anahtarıdır”buyurur.Besmeleye ait olan bu hadis-i şerifin manası bütün ilahi kitaplara şamil olduğu gibi insanlar tarafından yazılan diğer kitap ve mektuplara da şamildir.O halde müminler bütün işlerinde Besmele’yi kullanmayı ihmal etmemelidirler.Böylece Besmele’den umulan manevi faydalara nail olunsun.Besmele bulunmayan hiçbir işten hayır ve bereket hasıl olmaz.Ondan beklenen manevi menfaatler elde edilmez.Yüce peygamberimiz(s.a.v) başka bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurur:”Besmelesiz başlanan bütün işler bereketsizdir ve sonu yoktur.”Besmelesiz yapılan bir iş ile Huzur-ı İlahiyye’ye varılmaz.Besmelesiz yapılan bir iş Allah’a arz edilmez.Yüce Allah’a arzolunmayan bir iş ise ebterdir.Besmele o kadar kıymetlidir ki,bütün Kur’an surelerinin başına yazılmıştır.Her şeyin bir kalbi vardır.Kur’an’ın kalbi ise Yasin suresidir.O’nun kalbi “Selamün kavlem-mir-rabbirrahim” ayeti kerimesidir.O’nun kalbi ise besmeledir.O’nun kalbi de B harfinin noktasıdır.İşte Kur’an-ı Kerim’in bütün sırrı bu noktada toplanmıştır.Lafız itibariyle gayet kısa,ifade itibariyle gayet kolay,mana itibariyle derin ve şumullü,belağat itibariyle gayet veciz olan bu mubarek cümlenin her harfi Yüce Allah’ın bir ismi şerifinin anahtarıdır.

Be harfi:el-Basiru ism-i şerifinin anahtarı

Sin harfi:es-Semi’u İsm-i şerifinin anahtarı

Mim harfi:el-Melikü İsm-i şerifinin anahtarı

Elif harfi:Allahu İsm-i şerifinin anahtarı

Lam harfi:el-Latifü İsm-i şerifinin anahtarı

He harfi:el-Hadi İsm-i şerifinin anahtarı

Re harfi:er-Rezzaku İsm-i şerifinin anahtarı

Ha harfi:el-Hakimü İsm-i şerifinin anahtarı

Nun harfi:en-Nur İsm-i şerifinin anahtarıdır.

İşte Besmele okuyan bir mü’min Cenab-ı Hakk’ı bu esmaları ile anmaktadır.Besmeleye devam eden kişi Yüce Allah’ın emanında olur.Denizlerin sakin olması,rüzgarların durması,insanların felaketten kurtulması Besmele-i şerife devamla mümkün olur.Besmeleye devam eden kişinin Mizan’da çok ağır gelen sevabı olur.Cennete dahil olur.Peygamber(s.a.v) Efendimiz,Besmeleye devam edenin,Allah’ın 19 zebani meleğinden emin olacağını,Münker ve Nekir meleklerinin sorularının kolaylaşacağını,kabirden kalktığı zaman yüzünün ziyade beyazlaşacağını ve nurlanacağını,Sırat üzerinde kolaylıkla tanınacağını,Arasat Meydanı’nda mağfiret olunacağını müjdelemiştir.Peygamber(s.a.v) Efendimiz Yüce Allah’a:”Ya Rabb,bu şeref sadece bana mı mahsus”,diye sorduğunda,”Hayır,hem sana hem de ümmetine şamildir”,cevabını almıştır.Hz.Osman(r.a)Efendimiz diyor ki:“Ben peygamber(s.a.v)’in şöyle dediğini işittim:”Besmele Yüce Allah’a o kadar yakınlık teşkil eder ki,sanki gözün siyahı ile beyazı gibi”buyurmuştur.Besmele ile amel hususunda mü’minlere beş hüküm emrolunmuştur.Kısaca bunları izah edelim:

1-Vücub:Eti yenen hayvanların kesiminde ve teyemmümde besmele okumak,Kur’an yazılırken her surenin başında(Tevbe suresi hariç),veya herhangi bir ayet yazarken besmele yazmak farzdır.

2-Nedip:Kur’an okumaya başlarken besmele sünnettir.Vacip diyenler de vardır.Namazda Fatiha’dan önce sünnet,Şafiilere göre farz,Malikilere göre menduptur.Abdest,gusül ve her işin başlangıcında besmele sünnettir.

3-İbaha:Günlük işlerimizi yaparken besmele okumak müstehaptır.Elbise ve ayakkabı giyerken veya diğer küçük işlerimizde olduğu gibi…

4-Hürmet:Haram bir işe besmeleyle başlamak haramdır.Zina gibi,adetli kadına yaklaşmak gibi,içki içerken besmele okumak gibi…Eğer helal olduğuna itikat ederek  ve besmeleyi hafife alarak okursa küfre girer.

5-Kerahet:Tütün içerken,necaset mahallinde,şüpheli bir eşyayı alıp vermede besmele okumak mekruhtur.Teyemmüm,eti yenen hayvanı kesmede besmele-i şerif okumak okumak farzdır.Abdest ve diğer işlerimizi görürken besmeleyi okumayı terk edersek,yapmış olduğumuz iş yerine gelmiş sayılmaz.Besmele-i şerifsiz okunan Kur’an bile olsa geçerli değildir.Saidler,Evliyalar sınıfına girmek isteyen,ömrü boyunca dualarının kabul olmasını talep eden,cenneti görmeden,nimetlerinden yemeden,nehirlerinin sularından içmeden bu dünyadan çıkmak istemeyen her mü’mine lazımdır ki,besmele-i şerifeye devam eylesin.Besmeleyi şerifeye ömür boyu devam edenler harikulade hallere ulaşır.Fakat bu halleri muhafaza eylemek lazımdır.Muhakkak devam edenler, O Allah’dan kazançlı bir ticarettedir.Tecrube edenler sahih olarak bulmuşlardır.Buyurulmuştur ki:Besmeleyi şerifeye devam eden günde sekizyüz defa okursa doğrudan cennete gider.Besmeleyi şerifi yatarken okuyan için melekler sabaha kadar istiğfar ederler.Bütün günahlara kefaret olan Besmeleyi şerif şeması aşağıya çıkarılmıştır.Bu halde devam edenlerin büyük,küçük tüm günahları bağışlanır.

 Bismillahirrahmanirrahim     

Bismillahi ya Kerim     Bismillahi ya Hannan

Bismillahi ya Mennan  Bismillahi  ya Kahhar

Bismillahi ya Settar      Bismillahi ya Ğaffar

Bismillahi ya Aziz        Bismillahi ya Evvel

Bismillahi ya Ahir        Bismillahi ya Rahman

Bismillahi ya Rahim     Bismillahi ya Rabb

Bismillahi ya Allah(c.c)  Bismillahi ve la havle ve la kuvvete illa billahi’l-Aliyyi’l-Azim.Ve’l hamdü lillahi rabbi’l-alemin. Allahümme Rabbena Atina fid-dünya haseneten ve fil ahirati haseneten ve kına azaben-nar.

 Önünde“Besmele”bulunan bir dua reddolunmaz.Bismillah;onu söyleyenlerin,bununla Allah’ı zikredenlerin gıdasıdır.Kuvvetliler için izzet ve yükseklik,zayıflar için sığınak ve barınak,sevenler için nur,müştaklar için sevinçtir.Besmele,ruhların rahatı ve bedenlerin kurtuluşudur;kalplerin nuru,işlerin nizamı,aşıkların zikridir.Bismillah öyle bir kelimedir ki,onunla söyleyenin ağzı temizlenir,kalbi feyz dolar.Besmele,kudret ile rahmet arasını birleştirmiştir.Kudret,itaat edenlerin taatini toplamış;rahmet de günahkarların günahlarını yok etmiştir. Besmele-i şerifeyi çok söylemekle şeytanın hile ve aldatmalarına karşı yardım alınır.Zira Rasulullah(s.a.v) bir kişinin,şeytanın helak olması için beddua ettiğini işitince buyurdu ki:“Böyle deme,zira şeytan kibirlenir ve:“Seni yenmek için elimden geleni yaparım.”der.Sadece euzü Besmele oku.Bu durumda şeytan küçülür.Zerre gibi hor ve hakir olur.”Tuvaletler şeytanların hazır bulundukları yerlerdir.Tuvalete girdiği zaman insanoğlunun avretleri ile cinnilerin gözleri arasındaki perde,kişinin “Bismillah”demesidir.

   Kim zevcesiyle münasebette bulunmak isterse cimadan önce şu duayı okumaya devam etsin.Şayet Allah ona bir çocuk takdir ettiyse şeytan o çocuğa zarar veremez:-Bismillahi Allahümme cennibneş-şeytane ve cennibi’ş-şeytane ma razektena(Allah’ın adıyla!Allah’ım bizi şeytandan ve şeytanı da bize vereceğin nasipten uzak tut.).

   Her kim evinden çıkarken şu duayı okursa,kendisine: “İhtiyaçların görüldü,korunup gözetildin.”diye mukabele edilir ve şeytan ondan uzaklaşır.Dua şudur:Bismillahi tevekkeltü alallahi la havle ve la kuvvete illa billah.(Allah’ın adıyla yola çıktım ve Allah’a tevekkül ettim;kudret ve kuvvet ancak Allah iledir.)

  “ Yemeğe başlarken Allahu Teala’nın ismini zikredin.Başta bunu söylemeyi unutursanız,hatırladığınız zaman şöyle deyin:“Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi.(Evvelinde ve sonunda Allah’ın ismiyle.)

   Cabir(r.a)’den rivayet edilmiştir;dedi ki:Rasulullah(s.a.v) şöyle buyurdu:“Kapını(gece yatarken)kilitle,Allah’ın ismini an.Şeytan kapalı kapıyı açamaz.Lambanı söndür,Allah’ın ismini an.Kapların üstünü de Allah’ın ismini anarak(yani besmele çekerek)ört.Onu kapsayacak parmak kalınlığında bir çöple dahi olsa.

   Ata,Cabir b.Abdullah’ın şöyle dediğini anlattı:“Bismillahirrahmanirrahim”ayet-i kerimesi nazil olduğu zaman,bulut doğu tarafına çekildi,rüzgarın sertliği durdu.Denizler coştu.Hayvanat kulak verip o sesi dinlemeye başladı.Şeytan semadan atılarak kovuldu.Aziz Celil Allah(c.c) şu şekilde izzeti üzerine yemin etti:*Adı hangi hastaya okunacak olsa ona şifa verecek.*Adı ne üzerine okunsa,o şeyde uğur bereket olacak.*Bir kimse Besmele okursa,o cennete girecek.”Abdullah b.Mesud(r.a)şöyle dedi:“Bir kimse,on dokuz cehennem zebanisinin şerrinden korunmak istiyorsa Besmele okusun.Yani Bismillahirrahmanirrahim desin.Besmelenin harfleri on dokuz tanedir.Allahu Teala her harfinden, o kişi için cehennem zebanilerine karşı bir kalkan yaratır.Rasulullah(s.a.v) Efendimiz buyurdular ki:“Bir kimse Allah’a saygı düşüncesi ile,üzerinde “Bismillahirrahmanirrahim”yazan bir kağıdı kirlenmemesi için yerden kaldırırsa,Allah katında sıddıklardan yazılır.Anne babasının azabı hafifler.İstese anne babası müşriklerden olsun.”Şöyle anlatıldı:İblis’in şu üç yerde ağlayıp sızladığı gibi,hiçbir yerde ağlayıp sızladığı ve her şeyden mahrum kaldığı görülmemiştir:

Kendisi lanete uğrayıp da semada melekler aleminden atıldığı zaman.

Rasulullah(s.a.v) Efendimiz dünyaya şeref verdikleri zaman.

Başında “Bismillahirrahmanirrahim”ayeti bulunan “Fatiha” suresi nazil olduğu zaman.

  Hangi mü’min Besmeleyi okursa,cennet onun için dile gelir ve şöyle der:“Emret hazırım.Allahım Bismillahirrahmanirrahim ayet-i kerimesi hakkına bu kulunu bana yolla.”Bir kimseyi cennet kendisine çağırırsa,o kimse için cennete girmek vacip olur.Rasulullah(s.a.v) Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur:“Başında “Bismillahirrahmanirrahim”ayet-i kerimesi bulunan bir dua geri çevrilmez.”Yine buyurdular ki:“Ümmetim kıyamet günü geldikleri zaman,dillerinde “Bismillahirrahmanirrahim”ayet-i kerimesi olacaktır.Terazide onların iyilikleri ağır gelecektir.Bunu gören diğer ümmetler soracaklar:-Muhammed ümmetinin iyilik gözlerinin ağır gelmesine sebep nedir?Peygamberler ümmetlerine şöyle diyecekler:-Muhammed ümmetinin sözlerinin başında,Yüce Allah’ın isimlerinden üç isim vardır.(Bismillahirrahmanirrahim=Allah-Rahman-Rahim).Besmele terazinin bir gözüne konsa,tüm halkın günahları da diğer gözüne konsa,Besmele hürmetine iyilik tarafı ağır basar.  

 İkrime(r.a)şöyle anlattı:“Allahu Teala’nın ilk yarattığı levh ve kalemdir.Allahu Teala kıyamete kadar olacak işleri levh üzerine yazması için  kaleme emretti.Onun levh üzerine yazdığı ilk şey ise:Bismillahirrahmanirrahim’dir.Allahu Teala,bu ayeti okudukları süre;kullarına bir güvence eyledi.Bu yedi sema ehlinin okuduğudur.Mecid Zat’ın perdedarları,kerrubiyyin melekleri,saf saf duran melekler,tesbih okuyan melekler hep bunu okurlar.Bu ayet-i kerime ilk olarak Adem aleyhisselama nazil oldu.Kendisi bunu okudu ve şöyle dedi:“-Zürriyetim bunu okumaya devam ettiği müddetçe azaptan emin olur.”Son olarak bu ayet-i kerimeyi Allahu Teala(c.c),Rasulullah(s.a.v) Efendimize yolladı.Rasulullah(s.a.v)Efendimize bu ayet-i kerimeyi,Fatiha suresinde gönderdi.Allahu Teala(c.c)bu ayet-i kerimeyi,her hastalığa şifa olarak göndermiştir.Yapılan her ilaçta da bu ayet-i kerime bir yardımcıdır.Allahu Teala(c.c),bu ayet-i kerimeyi cehenneme karşı bir kalkan kılmıştır.Bu ayet-i kerimeyi okumaya devam edenler:

*Yere batmaktan,

*Çirkinleşmelerden,

*İftiradan emin olurlar.

 KAYNAKLAR:

Günyet’üt Talibin

Miftahu’l-İrşad

Gönül İncileri Dualar

Miftahu’t-TevhidVe’t-Takva(Hadisler)

Reklamlar