Rasulullah(s.a.v) Efendimizin Ziyaretide Okunacak Dualar

Mümin,ziyaret kastıyla Medine yolunu tuttuğu zaman,yolda Rasûlullah(s.a.v) Efendimize çokça salat-ü selam getirmelidir.

Medine’nin ağaçlarına,Harem’ine ve rastladığı diğer şeylere,manzaralara gözleri iliştiği zaman,salat-ü selam getirmeyi daha çok sıklaştırmalı ve Allah’u Teâla’ya dua ederek,Rasûlullah(s.a.v)’ın ziyaretinden kendisini faydalandırmasını ve bunun bereketiyle onu iki alemde mesut etmesini istemelidir.

Hac eden herkesin,yolu düşsün veya düşmesin,Rasûlullah(s.a.v)’ı ziyaret etmesi gerekir.Çünkü O’nu ziyaret,taatlerin en mühimlerinden,işlerin en kazançlılarından ve isteklerin en faziletlilerindendir.

Bir mümin,Medine-i Münevver’e varınca,ilk önce Mescid-i Nebi’ye gitmelidir.Rasûlullah(s.a.v)’ın mescidine girerken,mescidlere giriş esnasında söylenecek duaları okumak ve salat-ı selam getirmek müstehaptır.

***Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed.

Anlamı:Allah’ım!Efendimiz Muhammed’e ve efendimi Muhammed’in âline rahmet kıl.

Mescid-i Nebevi’ye varınca,önce tahiyyetü’l-mescit namazı kılınır.Sonra kabr-i şerif’e varılır,yüzü Rasûlullah’ın kabr-i saadetine,arkası kıbleye dönük halde durulur ve yüksek olmayan bir sesle şu salat-ı selam okunur:

Esselamü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtühû,Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.Kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme inneke Hâmîdün Mecîd.Allâhümme âti seyyidinâ Muhammedenil-vesîlete vel-fadîlete ved-derecet-errafîate Veb’ashü Mekâmen-mahmûdenillezî va’adtehü.Allâhümme salli alâ rûhi Muhammedin fil-ervâh ve salli alâ cesedihî fil ecsâd,kemâ belleğâ risâleteke ve teâlâ âyâteke ve sadea bi-emrike ve câhede fî sebîlike ve emera bi-tâatike ve nehâ an ma’siyyetike.

Sonra kendi sağ tarafına bir iki adım gidip,Hz.Ebu Bekir(r.a) ve Hz.Ömer(r.a)’ın kabrinde şöyle söylemelidir:

Esselamü aleykümâ yâ sâhibeyye Rasûlillâhi sallallâhü aleyhi ve selem ve rahmetullâhi ve berakâtühü.Esselamü aleyke yâ Ebâ Bekrini’s-Sıddîk,esselamü aleyke yâ Ömeru’l-Fâruk.Allâhümme ecir hümâ en nebiyyihimâ ve anil-İslâmi hayr.Vağfirlenâ ve lî-ihvâninellezîne sebekûnâ bil-îmâni ve lâ tec’al fî kulûbinâ ğıllen lillezîne âmenû.Rabbenâ inneke Raûfu’n-Rahîm

Bundan sonra,Rasûlullah(s.a.v)’a karşı olan ilk yerine dönmeli,kendisi için O’na tevessül ederek, dileklerinin kabulü için Allah(c.c) katında şefaat ve aracılık etmesini istemeli ve O’nu vasıta yaparak,kendine anne ve babasına,arkadaşlarına,sevdiklerine,kendisine iyilik edenlere ve diğer Müslümanlara dua etmelidir.

Çok dua etmek için kendini zorlamalı,bu şerefli yeri fırsat bilmeli.Allahu Teâla’ya hamd ve O’nu tesbih,tekbir,tehlil etmeli,Rasûlullah(s.a.v)’a salat-ü selam getirmeli ve bütün bunları ziyadesiyle yapmalıdır.

Sonra kabir ile minber arasındaki “Ravza”’ya gelerek orada çok dua etmelidir.

Daha sonra iki rekat namaz kılıp oturur.Kabr-i saadetle minber-i saadet arasındaki cennet bahçesinde namaz kılmak müstehaptır.İsterse teberrüken minber-i saadete dokunur.

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar