sabah ve akşam yapılacak dualar

Rasûlullah(s.a.v)Efendimiz buyurdu ki:

***”Allah Azze ve Celle buyurur ki:

“Ümmetine haber ver ki,sabahleyin on kere,akşamleyin on kere ve yatarken on kere “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah”desinler,çünkü yatarken söylendiği zaman dünya belasını,akşam söylendiği zaman şeytanın hilesini,sabahleyin söylendiği zaman da gazabımı önler”.(Kenzü’l-Ummâl)

***Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh”

Anlamı:Güç de kuvvet de ancak Allah’tandır!

***”Kim bunu çokça söyler ve sonra da:”Allah’ın gazabından ancak O’nun rahmetine iltica etmekle kurtuluşa erilebilir!”derse,Allah ondan yetmiş çeşit zararı kaldırır ki,bunların en hafifi fakirliktir.”(Tirmizi)

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah”cümlesi,cennet hazinelerinden biridir.

Herhangi bir kul,her günün sabahında ve her gecenin akşamında şu duayı üçer defa okursa,ona hiçbir şey zarar veremez.

Bismillâhillezî lâ yedurru measmihî şey’ün fil ardı ve lâ fis-semâi ve hüves-Semî’ul-Alîm.

Anlamı:O Allah’ın adıyla ki,O’nun adının yanında ne yeryüzünde,ne de gökte,hiçbir şey zarar veremez.O her şeyi işiten ve bilendir.

Rasûlullah(s.a.v)Efendimiz,sabah ve akşam olunca şu duayı okurlardı:

Emseynâ ve emsel-mülkü lillâhi velhamdü lillâhi lâilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh,lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.Rabbi es’elüke hayra mâ fî hâzihil-leyleti ve hayra mâ ba’dehâ ve eûzü bike min şerri mâ fî hâzihil-leyleti ve şerri mâ ba’dehâ.Rabbi eûzü bike minel-keseli ve sûil-kiberi.Rabbi eûzü bike min azâbin finnâri ve azâbi fil-kabri.

Anlamı:Elhamdülillah,geceye erdik.Mülk de Allah için geceye erdi.Allah’tan başka ilah yoktur.Tektir,ortağı yoktur.Mülk O’nundur,hamdler O’nadır.O,her şeye kadirdir.Rabbim!Bu gecede olacak hayrı,bundan sonra olacak hayrı senden talep ediyorum.Bu gecede olacak şerden ve bundan sonra olacak şerlerden sana sığınıyorum.Rabbim!Tembellikten,yaşlılığın kötülüklerinden sana sığınıyorum.Rabbim!Cehennem azabından,kabir azabından sana sığınıyorum! (Müslim-Ebu Davud)

Kim akşama ve sabaha erdiği zaman şöyle derse,onu razı etmek de Allah üzerine bir hak olmuştur:

Radîtü billâhi Rabben ve bil-İslâmi dînen ve bi-Muhammedin nebiyyen.

Anlamı:Rabb olarak Allah’a,din olarak İslam’a ve rasûl olarak da Muhammed aleyhisselam’a razı olduk. (Ebu Davud-İbni Mâce)

Rasûlullah(s.a.v)Efendimiz buyurdu ki:

***”Kim sabaha erdiği zaman şu duayı okursa,o günkü şükür borcunu ödemiştir.Kim de aynı şeyleri akşama erince söylerse,o da o geceki şükür borcunu eda etmiştir:

Allâhümme mâ esbaha bî min niğmetin feminke vahdeke lâ şerîke leke felekel-hamdü ve lekeş-şükr.

Anlamı:Allah’ım,benimle veya mahlukatından herhangi biriyle hangi nimet sabaha ermişse bu sendendir.Sen birsin,ortağın yoktur,hamdler sanadır,şükür sanadır.

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar