Hz. Âişe (r.anhâ)’dan rivayet edilmiştir; dedi ki: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“And olsun ki sizden önceki ümmetlerde kendisine ilham olunan kimseler vardı. Benim ümmetimden de birisi varsa hiç şüphesiz o Ömer b. Hattâb’dır.”

Hadis Kaynak: Tirmizî, c.5, s.622, Menakıp, h.3693

Kaynak Kitap: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar