Rabbin huzuru

Cenâb-ı Hak Hazretlerine vasıl olmak için çeşitli yollar ve tarikatlar vardır. Sâlik bu tarikatların hangisine sülûk etse Allahu Teâlâ’ya vasıl olmak için kendisine bir ümit kapısı açılır. Tarikat yoluna sülûk eden bir kimse şu iki ismin birisinden hâli olmaz: mürid veya murad..Sâlik ya mürid ya da murâd olur.

Mürid olan bir kimse üstad-ı kâmilin eteğini tutup onu kendisine rehber ittihaz eder. Tarikat yoluna böyle devam eder. Mürşid-i kâmilin işaretine göre amel ve hareket eder. Böyle bir mürid, şeyhinin irşâd ve iradesine göre çalışır, mücâhede eder. Allah’ın rızasını kazanmak için geceyi gündüze katarak riyâzet ve ibadetle meşgul olur. Birçok imtihanı geçirdikten sonra bir fütuhât-maneviyye’ye mazhar olur ve belki de olamaz.

Murad olan bir kimse Cenâb-ı Hak tarafından matlûb olarak seçilir ve Cezbe-i İlâhiyye’ye tutturulur. Onlarla hususi manada meşgul olunur. Zira Hz. Allah’ın onlar için hazırladığı makamlar, ihsanlar ve lütuflar vardır..

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Reklamlar