salavat günü

Rasûlullah (s.a.v) bir adamın, namazdan sonra Allah’a hamd etmeden, O’nu takdis etmeden ve Rasûlullah aleyhisselâma salât ü selâm getirmeden dua ettiğini işitti ve “Şu adam acele etti.” dedi. Sonra onu çağırdı ve ona şöyle buyurdu:

“Biriniz dua ederken, Allahu Teâlâ’ya hamd u sena ederek başlasın; sonra da Peygamber (s.a.v)’e salât okusun, sonra da dilediğini istesin.”

Hadis Kaynak: Ebû Dâvud, Salât 358, h.1481; Tirmizî, Deavât 66, h.3473-3475; Nesâî, c.3, s.44

Ebû Hüreyre (r.a)’den rivayet edilmiştir; dedi ki: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Kim bana (bir kere) salât ü selâm okursa Allah da ona on salât okur.”

Hadis Kaynak: Müslim, c.1, Salât 70 (408)

Enes b. Mâlik (r.a)’ten rivayet edilmiştir; dedi ki: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Kim bana (bir kere) salavât okursa Allah da ona on salât okur, on günahını affeder; (mertebesini de) on derece yükseltir.”

Hadis Kaynak: Nesâi, c.3, Salât 55, h.1295; Müslim, c.1, Salât 70 (408)

Yine Nesâi’de Ebû Talha (r.a)’dan gelen bir rivayet de şöyledir:

“Bir gün Rasûlullah (s.a.v), yüzünde bir sevinç olduğu halde geldi. Kendisine: “Yüzünüzde bir sevinç görüyoruz!” dedik.

“Bana melek geldi ve şu müjdeyi verdi: Ey Muhammed! Rabbin diyor ki: Sana salavât okuyan herkese benim on rahmette bulunmam, sana selam okuyan herkese de benim on selâm okumam sana (ikram olarak) yetmez mi?”

Hadis Kaynak: Nesâi, s.3, Salât 55, h.1293

“Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavât okuyandır.”

Hadis Kaynak: Tirmizî, c.2, Vitir 21, h.484

Yine Tirmizî’de Hz. Ali (r.a)’den nakledilen bir rivayet de şöyledir:

“Gerçek cimri, yanında zikrim geçtiği halde bana salavât okumayandır.”

Hadis Kaynak: Tirmizî, c.5, Deavât 100, h.3546

Yeryüzünde Allah’ın (bazı) seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selâmını (anında) bana tebliğ ederler.”

Hadis Kaynak: Nesâi, c.3, Salât 46, h.1280

“Bir mümin bana selâm verdi mi, kendisine mukabele etmem için Allah ruhumu bedenime iade eder. Ben de mutlaka selâma mukabele ederim.”

Hadis Kaynak: Ebû Dâvud, c.2, Menâsik 96-97, h.2041

“Benim üzerime salavât-ı şerife getiren hiçbir mümin yoktur ki üzerime salavât getirdiği sürece melekler onun üzerine salavât  getirir, onlara istiğfar eder ve duada bulunurlar. Kul salavât-ı şerifeyi az söylese de çok söylese de Allah (c.c) ecrini artırır.”

Kaynak: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

 

Reklamlar