taksimde kar

Hz. Ömer (r.a)’den rivayet edilmiştir; dedi ki: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Kim çarşıya girince:

“Lâilâhe illallâhü vahdehu lâ şerike leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü bi-yedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr.” 

Anlamı: Allah’tan başka ilah yoktur; O tektir, ortağı yoktur, mülk ve hamd O’na aittir. Hayatı O verir, ölümü de O verir. Kendisi hayattârdır, ölümsüzdür. Hayırlar O’nun elindedir. O her şeye kâdirdir.

duasını okursa Allah ona bir milyon sevap yazar, bir milyon günahını da affeder ve mertebesini bir milyon derece yükseltir; onun için cennette bir köşk yapar.”

Hadis Kaynak: Tirmizî, c.5, Deavât 36, h.3429

Kim çarşı pazara çıktığında yukarıdaki tevhidi okursa karşılığında binlerce sevap alır, binlerce günahı affedilir, binlerce derecesi yükseltilir, ayrıca kendisi için cennette de bir köşk yapılır.

Bu hadise göre çarşı pazar gibi alış-veriş yapılan yerler, zikrullaha karşı fazlaca gaflet edilen mahaller olarak ifade edilmiştir. Başka bir ifade ile şeytanın ve askerlerinin toplanma mahalli olarak söylenmiştir. Böyle yerlerde Allah’ı zikretmek; şeytanla savaş ve askerlerini hezimete uğratmak olduğundan, şeytana karşı bu savaşı veren kimsenin Allahu Azimüşşan indinde mazhar olacağı mükafat derecesi büyüktür.

Her Müslüman, çarşıya girmeden önce tedbir olarak ve sevabını umarak bunu okumayı alışkanlık haline getirmelidir.

Ayet-i kerîme’de Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

“O ricaller öyle kimselerdir ki, ne ticaret, ne de alışveriş kendilerini Allah’ı zikretmekten, namaz kılmaktan, zekat vermekten alıkoymaz. Onlar öyle insanlardır ki, kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu günden korkarlar.” (Nur sûresi, ayet 37)

Kaynak: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar