yerdeki kırmızı lale

Ammâr b. Yâsir (r.a)’den rivayet edilmiştir; dedi ki: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Güzel ahlak, Allah’ın en büyük ahlakıdır.”

(Hadis Kaynak: Terğib, c.3, Fî Huluku’l Hasen, s.406, h.17)

Hadis-i şerifte geçen Allah’ın ahlakından maksat, Esmâü’l-hüsnâ, başka bir ifadeyle Allah’ın isimleri ve sıfatlarıdır.

Hz. Peygamber (s.a.v) “Allah’ın ahlakıyla ahlaklanın.” buyurur. Mesela Allah’ın sıfatlarından biri, “Ğafûr”dur; günahları bağışlayıcı demektir. Bu sıfatla sıfatlanan bir kimse kusurları bağışlayıcı olur. Diğer bir sıfatı “Halîm”dir. Bu sıfatı kendisine huy edinen kimse sert olmaz; yumuşak başlı ve alçakgönüllü olur. İşte, bu isimlerin ve sıfatların tecellisine mazhar olan kişi Allah’ın ahlakıyla ahlaklanmış olur. Onun bütün hal ve işleri hikmetli, isabetli ve Allah’ın rızasına uygun olur. Böylece kişi evliyalık mertebesine ulaşır.

Kaynak: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar