güller çiçekler

Nükaba; bir kavmin büyüğü, başkan gibi anlamlara gelir. Yeryüzünde mevcut olan veliler arasında el-Batın isminin tecelli ettiği veliler zümresidir. Bunlar yetmiş kişi olup otuz beşi erkek otuz beşi de kadındır. İnsanların iç alemine yönelir, onların iç hallerine vâkıf olurlar. İnsanların bâtınlarını inkişif ettirmek için gizli kalmış tortulardan gönülleri arındırırlar.

Onların dördü zahir, altısı da batın olmak üzere on hasletleri vardır:

Zahirde Olan Hasletleri (Alâmetleri):

1- Çok ibadet ederler.

2- Zühd ve takva sahibidirler.

3- İradelerini Hakk’a vermişlerdir. O’ndan gelen her şeye razıdırlar.

4- Nefisleri ile çok şiddetli mücadelede bulunurlar.

Batında Olan Hasletleri (Alâmetleri):

1– Devamlı tevbe ve istiğfar ederler.

2– Geçmişteki hatalarından dolayı devamlı olarak pişmanlık duyarlar.

3- Nefislerini her zaman hesaba çekerler.

4- Tefekkür ehlidirler ve devamlı Hakk’ı düşünürler.

5- Kur’an-ı Kerim’e ve Sünnet-i Seniyye’ye son derece bağlıdırlar.

6- Riyâzat ehlidirler.Nefislerinin ipini ellerinde tutabilmek için birtakım fedakarlıklarda bulunurlar. Onun desiselerinden bir an bile gafil olmamak için devamlı mücadele halindedirler.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Reklamlar