Abdülkadir Geylani (k.s) Hazretlerinin Dilinden Dualar

Yorum bırakın

minik yaprak kalp

Eûzübillâhimineşşeytanirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillahi Rabbil âlemin. Ves-salatü ves-selâmü alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn..

Allah’ım, uzuvlarımızı sana kulluk yapmakla, kalplerimizi seni tanımakla, uzun ömürlerimizin gecesini-gündüzünü sana layık olmaya çalışmakla meşgul eyle. Bizi, bizden önce gelip geçmiş salihler topluluğuna ilhak eyle.

Allah’ım, bize sana dayanıp güvenmeyi ve böylece salih, halis ve kalb-i selim sahibi müslümanlar olmayı nasip eyle.

Allah’ım, hepimizi doğru yola sevket, hepimizin tevbesini kabul buyur, hepimizi günah yolundan döndür, hepimize merhamet et.

Allah’ım, bizi lütfunla ve senin rızan için uyandır.

Allah’ım, dünyada da ahirette de vuslatını bize nasip eyle.

Allah’ım, bizi senden gafil olanların ve seni tanımayanların uykusundan uyandır.

Allah’ım, bize senin yakınlığını, beraberliğini ihsan et.

Allah’ım, bizi kendine yaklaştır, asla uzak tutma!

Allah’ım, bütün hal ve hareketlerimizde bizi nifaktan, ikiyüzlülükten uzak tut.

Allah’ım, bize belalara maruz kalmadan sana yakın olmayı nasip et.

Allah’ım, hak erenlerine rızık olarak verdiğini bize de ver.

Allah’ım, sana kulluk hususunda bize yardım et. Bizi sana karşı günahkar olup da rezil-rüsvâ eyleme.

Allah’ım, nefislerimize karşı bize yardım et.

Allah’ım, bizi tevhidle güzelleştir. İnsanlardan ve senden başka her şeyden geçmek ve yalnız sana bağlanmakla bizi buhurla.

Allah’ım, her halükarda senin takdir-i ilahine uymayı bize rızık olarak ver.

Allah’ım, bize af ve afiyetle beraber muhabbetini nasip et!

Allah’ım, bizi rızıklandır. Bize muvaffakiyet ver. Bizi bidatten uzak tut.

Allah’ım, nefislerimizle bizim aramızı birbirinden ayır.

Allah’ım, bizi kendinden başkasına muhtaç etme, kendinden başkasına el açar duruma düşürme.

Allah’ım, bizi senden ayıran her şeyi bizden ayır.

Allah’ım, bize zikrini, şükrünü ve güzel bir kullukla kulluk etmeyi ilham et.

Allah’ım, bize kendini tanıt.

Allah’ım, hükümlerinde ve takdir-i ilahinde bizlere lütfet.

Allah’ım, bizi seni tevhid edenlerden, birleyenlerden eyle.

Allah’ım, bizi kendin için seçilmişlerden eyle.

Allah’ım, bizim bütün kederlerimizi tek bir keder yap. O da sana yakınlık olsun.

Allah’ım, bize ilim irfan rızkı ver, ilim irfan öğrenmede ihlas nasip et.

Allah’ım, sana tevekkül, sana itaat, seni zikir, senin emirlerine muvafakat ve seni tevhid ile kalplerimizi ihya et.

Allah’ım, kalplerimizi kendine doğru çevir.

Allah’ım, kalplerimizi nurlandır. Kalplerimizin sana ulaşmasına delalet buyur. Özlerimizi temizle, sana yakınlaştır.

Allah’ım, bizi seni kendimizden razı edecek amelleri işlemeye muvaffak eyle.

Allah’ım, bizi doğrulardan eyle.

Allah’ım, bizi kapında durdur. Bizi senin için, sende ve seninle eyle. Bizi sana hizmetle bahtiyar eyle.

Allah’ım, bizi seni dünyada kalp gözleri ile, ahirette kafa gözleri ile görenlerden eyle.

Allah’ım, kalplerimizi güzel eyle.

Allah’ım, bizi sana itaat halinde yaşat. Bizi sana itaat edenlerle haşreyle.

Allah’ım, bizim ellerimize ve dillerimize hayırlar akıt. Bizi senin lütfuna ve inayetine nâil olanlardan eyle.

Allah’ım, bizi, seni bilme nimetiyle rızıklandır.

Allah’ım, bize gıda olarak zikrini, zenginlik olarak da yakınlığını nasip et.

Allah’ım, dünyada da, ahirette de işlerimize yardım et. Bizi nefislerimizin eline de, diğer insanlardan herhangi birinin eline de bırakma.

Allah’ım, bize,  sana karşı ve kullarının seçkinlerine karşı hüsn-ü edeple davranmayı nasip et. 

Allah’ım, seni tevhidimiz ve sana olan tevekkülümüz üzerinde bizi sabitkadem eyle.

Allah’ım, bizi kendi sözlerimizle ve kendi amellerimizle imtihan etme. Onlar sebebiyle cezalandırma. Bize lütfunla, kereminle, cezamızdan vazgeçmekle ve müsamahanla muamele et.

Allah’ım, bize hilmini, ilmini ve yakınlığını nasip et.

Allah’ım, bizi kendine yakınlaştırarak dinimizi, imanımızı ve bedenlerimizi kuvvetlendir.

Ya Rabbi, rahmetinden esen bir genişlikle sana karşı günah işlemekten bizleri muhafaza buyur.

Allah’ım, insanların şerrini bizden uzak tut.

Allah’ım, bizi salihlerden eyle. Bizi yalnız sana yönelenlerden eyle.

Allah’ım, takatımızın yetmeyeceği şeyleri bize yükleme.

Ya Rabbi, bize tevbe nasip et. Tevbelerimizi kabul et. Günahlarımızı bağışla.

Amin. Bi-hürmeti seyyidil mürselin. Ve bi-hürmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil âlemin. Ves-salatü ves-selâmü alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn..El-Fatiha mea salavat..

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî / Abdülkadir Geylani (k.s)

Abdülkadir Geylani Hazretleri’nin (k.s) Allah’tan (c.c) Niyazı

Yorum bırakın

başaklar

İlahi! Bu niyabet meselesinde senden af ve afiyet diliyorum. Yani halen yapmakta olduğum bu irşâd meselesinde af ve afiyet diliyorum. Peygamberleri ve Rasûlleri çekip aldın. Onlar bu dünyadan göçüp gittiler. Onların yerine beni en ön safa sürdün. Senin kullarının verdiği sıkıntı ve meşakkatlere katlanıyorum. Senden af ve afiyet diliyorum..İnsan ve cin şeytanlarının ve bütün yaratıkların şerrine karşı bana yardımını lütfet. Âmîn!…

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî, syf 441 / Abdülkadir Geylani ks

Muaz b. Cebel(r.a)’in Devamlı Yaptığı Dua/Abdülkadir Geylani’den(k.s)

Yorum bırakın

pembe fonda yeşil  saplı çiçek

Allah’ın rahmeti O’nun üzerine olsun, ashabdan Muaz b. Cebel (r.a) hep şöyle dua ederdi:

“Allah’ım, eğer benim murat ettiğimi yapmayacaksan, o zaman bana senin murat ettiğine sabır ve tahammül gücü ver.”

Ey Oğul!

Kadere rıza göstermek; kavgalar, çekişmeler ve didişmeler sonunda dünyalığa nâil olmaktan daha güzeldir. Kadere rıza göstermenin sıddıkların kalbinde meydana getirdiği tatlılık, nefsani arzularla ulaşılanların verdiği tattan çok daha büyüktür. Allah dostlarının nazarında kadere razı olmak, dünyadan ve bütün dünyadakilerden çok daha tatlıdır. Zira Allah’ın takdirine razı olmak, her hal-ü karda hayatı güzelleştirir, tatlılaştırır, huzurlu kılar. 

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî / Abdülkadir Geylani (k.s)

Kula Gereken Dua / Abdülkadir Geylani (k.s)

2 Yorum

secde eden küçük erkek çocuğu

Allah’ım, bizi sana olan vazifelerimizi eda bakımından dirilt, diri tut. Senden başkasına bağlanmamak bakımından bizi öldür, ölü tut..

Abdülkadir Geylani (k.s) / Kaynak: Fethu’r-Rabbânî

 

Abdülkadir Geylani Hazretlerinin (k.s) Dilinden Çok Güzel Ve Anlamlı Bir Dua

Yorum bırakın

Pembe renkli lale resmi

Allah’ım!

Sen bizim kalplerimizi biliyorsun, onları islah et. Sen bizim ihtiyaçlarımızdan haberdarsın, onları veriver. Sen bizim günahlarımızı biliyorsun, onları afvediver. Sen bizim kusurlarımızı, ayıplarımızı biliyorsun, onları örtüver. Bizi yasakladığın yerlerde görme. Yasakladığın yerlere gitmiş olmayalım. Emrettiğin yerlerde de bizi arar duruma düşürme. Biz daima senin emrettiğin yerlerde bulunalım. Bize zikrini unutturma. Bizi mekrinden emin kılma. Bizi kendinden başkasına muhtaç etme, kendinden başkasına meyleder ve el açar duruma düşürme. Bizi senden ayıran her şeyi bizden ayır. Bize zikrini, şükrünü ve güzel bir kullukla kulluk etmeyi ilham et..(Amin)

 ABDÜLKADİR GEYLANİ (k.s)

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî

Abdülkadir Geylani Hazretlerinden (k.s) Dua

Yorum bırakın

Bahçedeki yeşil yapraklı kırmızı gül

Ey Bir Olan, Yaratan!

Bizi Seni tevhid edenlerden, birleyenlerden eyle. Senin yolunda gitmemize engel çıkaranlardan bizi kurtar. Bizi, kendin için seçilmişlerden eyle. Bizim iddialarımızı lütfunun ve rahmetinin delilleriyle tashih et. Kalplerimizi temizle. İşlerimizi âsân et, kolaylaştır. Bizi yalnız kendinle ünsiyet ettir. Sen’den başkasıyla ünsiyet etmekten koru. Bizim bütün kederlerimizi tek bir keder yap. O da Sana yakınlık olsun, dünya ve ahiret, Sana yakın olmak düşüncesinden başka bir kederimiz bulunmasın!..

Allah’ım, bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabindan koru.. (Amin)

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî / Abdülkadir Geylani (k.s)

Abdülkadir Geylani Hazretleri’nden (k.s) Bela Ve Musibetlere Karşı Dua

6 Yorum

Kumsalda şişe içindeki balık

Allah’ım, bizi belalara duçar etme. Bizi belalarla imtihan etme! Allah’ım, bize belalara maruz kalmadan sana yakın olmayı nasip et. Allah’ım, bizi kendine yaklaştır, hiç mesafesiz yaklaştır. Bizim ne senden uzak olmaya takatimiz var, ne de belalara tahammül etmeye. Bize belaların ateşi olmaksızın sana yakınlığı nasip et. Eğer belaların ateşine atılmamız mutlaka gerekiyorsa, bu takdirde bizi o ateşte bir semender yap. O semender ki, ateşte yaşar, orada sükûnet bulur. Ateş ise ona zarar vermez, onu yakmaz. Belaların ateşini de bize tıpkı dostun İbrahim’in ateşi gibi yap. Ateşe atıldığı zaman nasıl ki onun etrafında yeşillikler bitirdi isen, bizim etrafımızda da öylece yeşillikler bitir. Bizi bütün eşyadan müstağni kıl. Tıpkı dostun İbrahim’i müstağni kıldığın gibi. Bizi kendinle ünsiyet peyda ettir. Bizi kendine dost eyle. Tıpkı İbrahim’i dost edindiğin gibi. Bizi musibetlerden muhafaza eyle. Tıpkı O’nu muhafaza eylediğin gibi. Âmin..

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî / Abdülkadir Geylani (k.s)

Abdülkadir Geylani(k.s)’den Dua

6 Yorum

yerde kırmızı ve yeşil yapraklar

Allah’ım,bize gerek sana karşı,gerekse kullarının seçkinlerine karşı hüsn-ü edeple davranmayı nasip et.Sebeplere dayanıp güvenme iptilasına bizi müptela kılma.Seni tevhidimiz ve sana olan tevekkülümüz üzerinde bizi sabitkadem eyle.Bizi kendinle ve hacetleri yalnız sana arzetmekle başkalarından müstağni kıl.Bizi kendi sözlerimizle ve kendi amellerimizle imtihan etme.Onlar sebebiyle cezalandırma.Bize lütfunla,kereminle ve müsâmahanla muamele et..Amin..

Kaynak:Fethu’r-Rabbâni/Abdülkadir Geylani(k.s)

%d blogcu bunu beğendi: