Dilenciliğin Kötülüğü

Yorum bırakın

bakır fincandaki çiçekler

İnsan kendisi gibi bir acizden bir şey isteyemez. Yalnız cahil olduğu için ister, imanı zayıf olduğu için bu yolu tutar. Marifeti yoktur, yakîn derecesine varmış imanı yoktur. Sabrı yok denecek kadar az olduğu için bu yola düşmüştür. 

Dilencilik huyunu bırakan insanda şu yüksek vasıflar mevcuttur:

*Allah’ın kendi halini bildiğine inanır.

*İlm-i ilahinin her şeyi kuşatmış olduğuna yakîni vardır.

*Her an iman yolunda ilerleme kaydeder.

*Yaratanını hiçbir zaman unutmaz, her an O’nu tefekkür etmekten hoşlanır.

İşte bu hallerde o, başkalarından bir şey istemeye ve rastgele herkese dert yanmaya utanır. Ve daima:

“Beni benden daha iyi bilen var.” der, günlerini böylece bitirir.

Kaynak: Fütuhu’l-Gayb / Abdülkadir Geylani (ks)

Dil İle Şükür

Yorum bırakın

mektup

Dil ile şükür; bütün nimetlerin Allah’ın olduğunu itiraf etmektir. Nefse, güç ve kuvvetine, halka bir pay çıkarman şükrü bozar. Birçok vasıta ile sana iyilik yapılabilir. Bunları da Allah tarafından yaratılmış birer sebep bilmen gerek. Çünkü dış görünüşte her ne kadar bazı sebepler ve deliller varsa da, bunların ötesindeki ilahi kudreti sezmen gerek.

Her şeyi yapan Allah’tır; yaratan, veren, getiren O’dur. O, şükredilmeye herkesten daha layıktır. Neden sebeplere bağlanmak doğru görülsün? Asıl sebebi de yaratan Allah olduğuna göre, şükre hak kazanacak olan da Allah (cc) olmalı değil midir?

Sana bir hediye gelse, o hediyeyi getirene mi bakman lazım? Ona mı nimet sahibi diye itibar göstermen gerek? Hayır, asıl o hediyeyi sana gönderene şükür ve saygılarını takdim etmen gerekir. Nimeti getireni görüp de onun esas sahibini unutuyorsan şu ayetin bildirdiği zümreye dahil olursun:

“Onlar dünya hayatının dışını bilirler, bunun ötesinden gafildirler.”

Akıllı kimse işin sonunu bilendir. Sebeplere bağlanan kısa akıllıdır. Dışa bağlanıp işin iç alemini unutmak bir cahillik sayılır.

Kaynak: Fütûhû’l-Gayb / Abdülkadir Geylani (ks)

Abdülkadir Geylani (ks) Hazretlerinden Öğütler

Yorum bırakın

çuvalla gül

Allah’ın (cc) ve Peygamberin (sav) emirlerine uyun, şahsi arzularınıza uyarak ve hissiyatınıza mağlup olarak bidat yoluna sapmayın. İtaat edin, türlü ve bozuk yollara ayrılmayın. Allah’ı tevhid edin, O’na hiçbir zaman şirk koşmayın. Hakk’ı tenzih edin, itham etmeyin. Doğruluk karşısında şüpheye düşmeyin, tasdik edin. Hep birden kardeş olun, aranıza düşmanlık sokmayın. Doğruluktan nefret etmeyin, daima hak yolu ve yolcularını usanmadan arayın. Sonuna kadar çalışın, bekleyin, ümitsizliğe düşmeyin. Daima doğru yolda toplanın, birbirinizi sevin ki aranıza sevimsizlik girmesin. Yaptığınız kötülükleri bırakın, tevbe edin, bir defa yaptığınız hatayı ikinci defa yapmayın. İçinizi, dışınızı temiz tutun. Uğursuz, çıkmaz, karanlık bataklıklara düşmeyin. Rabbinizin taatiyle ruhunuzu bezeyin. O’nun kapısından ayrılmayın. O’ndan yüz çevirmeyin. Tevbenizi bozmayın. Gece gündüz Allah’a yalvarmaktan bıkmayın. Çünkü rahmet kapıları ancak bu yolda açılır. Hakiki saadeti bu yolda bulmanız mümkündür. Şu bataklık aleminde, ulvi ruhani aleme bu yoldan gitmeniz kâbildir. Hakk’a vuslat bu yoldadır. Rahat, huzur ve selamet evine buradan girilir. Öyle bir selamet evi ki; her çeşit binek orada, gözün görmediği her türlü hoşluk oradadır. Bu nimetlerden bıkmaz, usanmaz, bol bol yer içersiniz. O yerde sizin arkadaşlarınız peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler olur. 

Allah (cc) cümlemize nasip etsin. (Amin)

Kaynak: Fütûhu’l-Gayb / Abdülkadir Geylani (ks)

Hu Geylani Geylani (ks)

Haram İmanı Örter Kalbi Karartır

Yorum bırakın

uçan yaprak

Çok yiyen kimse rahat ibadet yapamaz. Çok yiyen kimse oruca dayanamaz. Bilhassa haram yiyenler tam bir gaflet içinde ve ölü gibidirler. Az da olsa haram yiyene az yedi denemez. Haram şeyin azı da çok sayılır. Haramdan çok sakınmalıdır. Çünkü onun azı çoktur. Haram imanı örter, kalbi karartan odur. Alkollü içkilerin azı, aklı yıkmaya yettiği gibi, haramın da azı imanın ışığını söndürür. Zamanla iman ışığı sönerse ibadetin ve iyiliğin yaran kalmaz. Helal yemeli, helal içmeli. Helalin azı da yeter. Çünkü onunla gönül rahatlığı ile ibadet edilir.

Helal, nur üstüne nurdur. Haram, kir üstüne kirdir.

Helali de nefse uyarak yemek olmaz. Allah’ın emirlerine göre yiyip içmeli. Aksi halde bir nevi israf yolu seçilmiş olur; bu da yakışmaz.

Haram yemenin daima gaflet getireceğini ve ondan sakınmak gerektiğini bir daha hatırlatırız.

Fütûh’ûl Gayb / Abdülkadir Geylani (k.s)

Abdülkadir Geylani (k.s)’den Marifet Sırları

Yorum bırakın

iki kuş

İnsan ilk başta nefsine bakmalı; yapılışını incelemeli. Kainatta mevcut olan harikalara göz atmalı Onları bir bir tetkik etmeli. Bundan sonra Yaradanın varlığını istidlâl eylemeli. Çünkü kainatta bulunan bütün varlıklar Allah’a götüren birer yoldur. O’nun kuvvetini, kudretini belirten birer hikmettir. Güzel iş daima iyi bir ustaya delildir. 

Bu manayı daha iyi anlatmak için İbn-i Abbas’ın (r.a) bir açıklamasını anlatmak yerinde olur.

Önce bir ayet-i kerime meâli:

“Allah yeryüzünde olanların hepsini hizmetinize verdi.” / Casiye Sûresi, ayet 13

Bu ayetin tefsirinde İbn-i Abbas (r.a) şöyle der:

“Her şeyde Allah’ın isminden bir tanesi vardır. Ve her şeyin ismi Allah (c.c)’ın ismidir. Sen ise o isim ve sıfatların içindesin. Dışta olanlar O’nun kudretiyle olur. İç alemde olanlar O’nun hikmetiyle olur.

Allah, zatını sıfatlarla gizlemiştir. Sıfatını da işlerle örtmüştür. İlim, irade ile olur. İrade ise, hareketlerle ortaya çıkar. Sanat, yapanı sakladı. Sanat irade ile belirdi. O gizliliği içinde saklıdır. Nimetleri yeryüzünde zahirdir. Kudreti açıktır. Hiçbir şey O’na benzemez. O, görür ve işitir.”

İbn-i Abbas (r.a) Hazretleri burada marifet sırlarını açıklıyor. Bunları hiçbir yerde görmek mümkün değildir, bu gibi sözlere kolay rastlanılamaz. Bu büyük insana Peygamber (s.a.v) şöyle dua etmiştir:

“Ya Rabbi! Sen onu dinde fakih yap, tevil yollarını ona öğret.”

Allah bizi onların hayrına erdirsin, onlar arasında toplasın. (Amin)

Kaynak: Fütûhû’l Gayb / Abdülkadir Geylani (k.s)

İman Ağacı, Abdülkadir Geylani (k.s)

Yorum bırakın

elhamdülillah

Ey dünyalıktan mahrum kimse, zamana ve insanlara hoş görünmeyen ve onların bir yanda bıraktığı zavallı insan..

Ey sultanlar yanında hatırlanmayan ve dünya erbabı meclisinde ismi geçmeyen çaresiz adam..

Ey aç, cesedi çıplak, ciğeri susuzluktan yanmış bitkin..

Ey bütün ihtiyaçlarla sıkışan, kalbi darda kalan, gönlü kırılan, hiçbir maksadını yerine getiremeyen, gittiği kapıdan kovulan, mescit köşelerinde kalan, sokaklarda sürünmekle gününü geçiren adam..

Senin bu anlattığım hallerde:

– “Allah beni fakir etti, dünyayı elimden aldı. Beni perişan etti, terketti. Buğzetti. İşlerimi dağıttı. Hiçbir işimi yerine getirmedi. Bana ihanet etti. Dünyalık olarak yeter derecede mal vermedi. Şerefimi söndürdü. Padişahlar katında, arkadaşlarım arasında beni yükseltmedi. Halbuki başkalarına bol nimetler verdi, günleri geceleri o nimetler içinde geçer oldu. Halbuki hepimiz de Müslümanız. Babamız Adem, anamız Havva..Ben böyle olayım da onlar niçin öyle olsun?”

Gibi sözler sakın senin ağzından çıkmasın.

Senin bulunduğun hali anlatalım:

Bir defa Allahu Teâlâ’nın seni bu halde bırakması bir hikmeti icabıdır. Çünkü senin yaratılışında bir hürlük vardır. Allah tarafından sana sabır, rıza, muvafakat verilmiştir ki, bunlar en büyük nimetlerdir. Aynı zamanda iman, ilim, tevhid nurları sende vardır. İman ağacın daha eskimemiştir. Tohumları ve fidanları henüz çürümemiştir; kuvvetlidir, yaprağı boldur. Her gün dal salmakta, çeşitli gölgelik vermekte, ayrı ayrı yönlerden büyümekte ve meyve vermektedir. Senin çalı ile değnekle onu muhafaza etmene, büyütmene, beklemene lüzum yoktur.

Allah sana dünya işlerinde az, fakat rahat edeceğin şeyleri verdi. Ama ahirette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiç kimsenin hatırına gelmeyen büyük nimetleri senin için hazırladı. Bunları orada sana çok bol olarak ihsan buyuracaktır. Ayet:

“Hiçbir nefis kendileri için öteki alemde hazırlananların neler olduğunu bilmez. Halbuki onları gayet mesrur edici şeylerdir. Yaptıklarına mükafat verilir…”

Bunun manası şudur:

Allah’ın emirlerine uydukları ve bu yolda devam ettikleri için bunlar kötülükleri bırakırlar. Allah’a teslim olur ve her işlerini O’na ısmarlarlar. İşte o büyük mükafata bu sebepten ererler..

Kaynak: Fütûh’ûl Gayb, syf. 92,93,94 / Abdülkadir Geylani (k.s)

 

Beladan Korkma,Onlar Günahlara Kefaret Olur/Abdülkadir Geylani ks

Yorum bırakın

serçe

Beladan korkma, onlar günahlara kefaret olur. Nasıl ki Peygamber (s.a.v) Efendimiz bu hali işaret ederek:

“Bir günlük sıtma, bir yıllık günaha kefaret sayılır.” buyurmuştur.

Zahirde bela gibi görünen haller seni daha da olgunlaştırır, bulunduğun hali muhafaza hakkı sana tanınır. İlahi sırları saklamaya emin görülürsün. Kalbin nurlanır, gönlün açılır. Lisanında bir fesahet olur, bu fesahet sebebiyle hikmetli konuşmalar yaparsın Sana muhabbet, sevgi yolları açılır; hep bunları anlatırsın. Sendeki bu üstünlük sebebiyle herkesin sevdiği bir varlık olursun. İnsanlar da seni sever, başka yaratılmışlar da. Dünya da sana koşar, ahiret de..

Sen artık Allah’ın sevgilisi oldun.. Her şey seni sevmeye başlar. Mahlukatın sevgisi Hakk’ın sevgisine bağlıdır. Aynı şekilde buğzu da O’nun buğzuna bağlıdır.

Allah seni sevince, seni her şey sever.  Buğzedince de her varlık sana düşman olur.

Kaynak: Fütûh’ûl Gayb / Abdülkadir Geylani (k.s)

Allah’a Darılmamak,Fütûh’ûl-Gayb/Abdülkadir Geylani ks

Yorum bırakın

hayr

Allah’a çok darılıyorsun, O senin Rabbin olduğu halde O’nu töhmet altına almak istiyorsun. O’nun her işine itiraz ediyorsun, zorla bağlanıyorsun. O’na bağlılığın zulüm yolu ile oluyor. Halbuki O’na candan inanman ve teslim olman lazım. Rızık babında sıkı olma, geniş ol. Zengin olursan herkese dağıt, fakir olunca da sabırlı ol. Gün olur güçlük gider, bela kalkar, yaptığın bir yana kalır. Bilmez misin her şeyin bir vakti var, o gelince olacak olan olur. 

Şunu bil ki malın çoğu bela getirir, çok isteme, azla yetin. Bela biter; güçlüğün sonu var, biteceği gün var. Sen yalnız sabırla bekle..

Bela vakitleri değişmez yalnız onun içinde afiyetler olur, onu gör. Bela anında ümitsizlik iyi olmaz, imanla onu iyi gör. Fakirlik hali zenginliğe çevrilmez, yalnız ona sabırla tad kat. Hile yoluna kaçma, doğru ol, samimi ol.

Hakk’a karşı edepli ol. Sükutu sev, sabrı sev; buna devam et. Haz al. İlahi fiillere uymaya çalış. Allah’ın emir ve fermanına karşı kalbinden bir şey geçerse tevbe et. Şayet Hakk’ı töhmetleyen bir kusur ettinse nadim (pişman) ol.

Kaynak: Fütûh’ûl- Gayb, syf. 123-124 / Abdülkadir Geylani (k.s)

Doğruluk Ve Nasihat / Fütûh’ul-Gayb, 38. Makale

Yorum bırakın

açık kapı

Yaradanına karşı doğruluk gösteren, yabancıdan kaçar. Sabah akşam Hakk’la olur, gayrisine yüz vermez.

Ey cemaat, size ait olmayanı istemeyin. Hakk’ı birleyin, şirk koşmayın. Allah’a yemin olsun ki kader okları sizi bulur. Bir defa yerinden çıkan kader oku, nerede olsanız sizi bulur. Kendini hak yola vermişler, Hakk’tan gayrisini yitirirler. Fani varlıkları yok olur. Sonra Allah onlara kefildir.

Fütûh’ûl-Gayb / Abdülkadir Geylani (k.s)

Ayrılmak, Birleşmek Ve Nifak /Fütûh’ul-Gayb,39.Makale

Yorum bırakın

seccade

Herhangi bir şeyi ilahi emir olmadan nefse uyarak almak inattır, kötülüktür. Nefse uymadan almak iyidir. Fakat pek iyi değildir. Arzu etmeden geleni almak hoştur. Yalnız ahlak nizamına uyması şarttır.

Allah’ın göndermiş olduğu rızkı kabul etmemek, almak için manevi emir beklemek yerinde bir iş değildir. Buna riyakarlık denir, münafıklık olur.

Kaynak: Fütûh’ûl-Gayb / Abdülkadir Geylani (k.s)

Older Entries

%d blogcu bunu beğendi: