Toplanan Bir Cemaatin Allah’ı (cc) Zikretmediğinde Duyacağı Pişmanlık

Yorum bırakın

lila çiçekler

Ebu Hüreyre (ra)’den rivayet edilmiştir; dedi ki: Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

“Herhangi bir cemaat bir mecliste toplanır da orada Allah’ı zikretmezlerse, onlar, himar lâşesi (eşek leşi) etrafında toplanmış olurlar ve o meclis, Kıyamet günü onlar için büyük bir pişmanlık olur.” (Ebu Davud, c.5, Edeb, h.4855; Müsned, c.2, s.432-446-453-481-484)

Abdullah b. Amr (ra)’dan rivayet edilmiştir; dedi ki: Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

“Herhangi bir cemaat bir mecliste toplanır da orada Allah’ı zikretmezlerse, kıyamet günü o hallerinden muhakkak pişmanlık duyacaklardır.” (Müsned, c.2, s.224, 527; Tirmizi, c.5, Dua, h.3380; Ebu Davud, c.5, Edeb, h.4855)

Kaynak: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Her Peygambere Hususi Bir İhsan Verilmiştir

Yorum bırakın

gölün yanındaki klübe

Ebû Saidi’l-Hudri (ra)’den rivayet edilmiştir; dedi ki: Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

“Her peygambere hususi bir ihsan verilmiştir. Hepsi de onu (dünyada) istemiş ve almıştır. Şüphesiz ki, ben ihsanımı (bu hakkı) ümmetime şefaat etmek için (ahirette almak üzere) tehir ettim. Şüphesiz ki, ümmetimden bazı kişiler, insanlardan çok büyük topluluklara şefaat edeceklerdir. (Bu sayede) o büyük kitleler cennete gireceklerdir. Bazı kişiler, bir kabile halkına şefaat edeceklerdir. Bazı kişiler, bir cemaate (on ile kırk arası) şefaat edeceklerdir. Bazı kişiler de üç kişiye, iki kişiye ve bir kişiye şefaat edeceklerdir.” (Kenzü’l-Ummâl, c.14, s.403, h.39083; Tirmizi, c.4, Kıyamet 12, h.2440)

Kaynak: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Kim Kuran Okur Ve Onunla Amel Ederse, Kıyamet Günü Babasına Taç Giydirilir

Yorum bırakın

Telefondaki Kuran ve mor kulaklık

“Kim Kur’ân’ı okur ve onunla amel ederse, kıyamet günü babasına bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı, güneş dünyadaki herhangi bir evde bulunduğu takdirde onun vereceği ışıktan daha güzeldir. Öyleyse, Kur’ân’la bizzat amel edenin ışığı nasıl olacak düşünebiliyor musunuz?” (Ebu Davud, Salat 349, 1453)

Hz. Câbir (ra) anlatıyor:

“Aramızda bedevi ve gayr-ı Arapların da bulunduğu bir cemaatte Kur’ân okuyorduk. Resûlullah (sav) yanımıza geldi:

‘Okuyun, dedi. Her okuyuş güzeldir. Öyle kimseler gelecek ki, onlar, Kur’ân’ın kelime ve lafızlarını, ok yapılacak çubuğun düzlenmesi gibi düzleyecekler. Ondan elde edilecek ücreti de ahirete bırakmayıp dünyada alacaklar.” (Ebu Davud, Salat 139, h.830)

“Bilin ki, herkes Rabbine hususi şekilde münacatta bulunuyor; bir birinizi (seslerinizle) rahatsız etmeyin. Biriniz okurken (veya namazda iken) diğerinin kıraatini bastırmasın.” (Ebu Davud, Salat 315, h.1332)

Kaynak: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Allah, Merhametli Olanlara Rahmetle Muamele Eder

Yorum bırakın

kurumuş yaprağın içindeki iki uğur böceği

Resûlullah (sav) buyurdular ki:

“Allah, merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Öyleyse, sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki, semada bulunanlar da size rahmet etsinler. Sıla-yı rahim (akrabalık bağı), Rahman’dan bir bağdır. Kim bunu korursa, Allah onunla (rahmet bağı) kurar; kim de koparırsa, Allah da ondan (rahmet bağını) koparır.” (Tirmizi, c.4, Birr 18, h.1924; Ebu Davud, c.5, s.231, Edeb 58, h.4941)

Kaynak: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Ashab-ı Kiram’ın Peygamber (sav) Efendimizin Yanından Ayrılınca Halinin Değişmesi

Yorum bırakın

deve kervanı

Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor:

“Ey Allah’ın Resûlü! Senin yanında iken kalplerimiz maneviyatta rikkate gelip inceliyor, dünyaya karşı alakamız kesiliyor ve ahireti sanki görmüş gibi oluyoruz. Yanınızdan ayrılınca ailemizle ünsiyet edip çocuklarımızı kokladık mı, önceki halimizi inkar ediyoruz. Bunun sebebi nedir?’ dedik.

Buyurdular ki:

‘Eğer siz, ayrıldıktan sonra da yanımdaki halinizi devam ettirseydiniz, melekler sizi evlerinizde ziyaret eder, yollarda sizinle musafahada bulunurdu. Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah sizi toptan yok eder, günah işleyip (sonra da) istiğfar edecek yeni bir topluluk yaratır ve onları mağfiret ederdi.” (Tirmizi, c.4, Cennet 2, h.2526; İbni Mâce, Sıyam 48, h.1752)

Kaynak: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Peygamber (sav) Efendimizin Künyesi İle Künyelenmemek

Yorum bırakın

resmedilmiş pembe gül

Ebu Hüreyre (ra)’den rivayet edilmiştir; dedi ki:

“Muhakkak ki, Peygamberimiz (sav) ismiyle künyesinin bir araya getirilerek, (herhangi bir kişiye) Muhammed Ebe’l-Kasım diye isim verilmesinden men etmişlerdir.” (Tirmizi, c.5, Edeb 68, h.2841; Müslim, c.2, Adab 3 (2133)

İlim adamları, bir kişinin Peygamber Efendimizin adı ile künyesini, kendisinde bir araya getirmesini uygun bulmamışlardır. Çünkü rivayet edilen bir başka hadis-i şerifte şöyle anlatılır:

“Resûl-i Ekrem (bir gün) çarşıda bir adamın ‘Ebe’l-Kasım!’ diye çağırdığını işiterek döndü. O adam ‘Seni kastetmedim.’ dedi. Bunun üzerine Resûlullah (sav), ‘Benim künyemle künyelenmeyin.’ buyurdu.

Kaynak: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Sıkıntılı Rüya Gören Kişinin Durumu

Yorum bırakın

denizdeki gemi

Ebu Katâde (ra)’nin anlattığına göre, o, Resûlullah (sav)’in şöyle söylediğini işitmiştir:

“Rüya Allah’tandır. Hulm (sıkıntılı rüya) şeytandandır. Öyle ise, sizden biri, hoşuna gitmeyen kötü bir rüya (hulm) görecek olursa sol tarafına tükürsün ve ondan Allah’a istiâze etsin (sığınsın). (Böyle yaparsa şeytan) kendisine asla zarar veremeyecektir.”

(Buhari, Tıbb 39, Bed’ü’l-Halk 11, Ta’bir 3-4; Müslim, Rüya 5 (2262); Tirmizi, Rüya 4, h.2288)

Kaynak: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Oruçlunun Duası

Yorum bırakın

üç beyaz çiçek

Abdullah b. Amr İbni’l-As (ra)’tan rivayet edilmiştir; dedi ki: Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

“Şurası muhakkak ki, oruçlunun iftarını açtığı zaman reddedilmeyen makbul bir duası vardır.” 

İbni Ebî Müleyke (ra) dedi ki: ‘Ben Abdullah b. Ömer (ra)’in iftar ederken şöyle dediğini işittim:

‘Allah’ım! Senin her şeyi kuşatan rahmetinden beni bağışlamanı dilerim.” (İbni Mâce, c.1, Sıyam 48, h.1753)

Kaynak: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Mümin Öldükten Sonra Kendisine Ulaşan Amel Ve İyilikleri (Sadaka-i Cariye)

Yorum bırakın

çitin önündeki laleler

Ebû Mes’ud (ra)’dan rivayet edilmiştir; dedi ki: Resûlullah (sav) Efendimiz şöyle buyurdu:

“Hayra delil olan yapan gibidir.” (Müsned, c.5, s.274)

“Allahu Teâlâ Hazretleri demiştir ki: ‘Kim bir hayır işlerse ona sevabının on katı verilir veya artırırım da. Kim bir günah işlerse bunun cezası misli kadardır veya affederim. Kim bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir zira yaklaşırım. Kim bana bir adım yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak giderim. Kim bana hiçbir şeyi şirk koşmazsınız arz dolusu hata ile kavuşursa, ben de onu bir o kadar mağfiretle karşılarım.” (Müslim, Zikr 22 (2687)

“Kim bir ilim öğretirse, ona bu ilimle amel edenlerin sevabı vardır. Bu, amel edenin ücretini eksiltmez.” 

“Kişinin (öldükten sonra) geride bıraktıklarının en hayırlısı şu üç şeydir: Kendisine dua eden salih bir evlat, ecri kendisine ulaşan bir sadaka-i cariye ve kendisinden sonra amel edilen bir ilim.”

“Mümin kişiye hayatta iken yaptığı amel ve iyiliklerden, öldükten sonra şunlar ulaşır: Öğretip neşrettiği bir ilim, geride bıraktığı salih bir evlat, miras bıraktığı bir Mushaf (kitap), inşa ettiği bir mescit, yolcular için yaptırdığı bir bina, akıttığı bir su, hayatta ve sağlıklı iken verdiği bir sadakadır. Ölümünden sonra kişiye işte bunlar ulaşır.”

Sadakanın en üstünü, kişinin bir ilim öğrenip sonra da onu Müslüman kardeşine öğretmesidir.”

Kaynak: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Kadir Gecesinde Meleklerin İzdihamı Ve Diğer Alametler

Yorum bırakın

canli renkli pembe laleler

Sözü muteber olan tüm alimler, Kadir gecesinin varlığında ve kıyamete kadar her yıl tekrarlandığında ittifak etmişlerdir.

En-Menhel yazarının müteaddit hadislere dayanarak verdiği bilgiye göre Kadir gecesinin şu alametleri vardır:

1- Kadir gecesinin sabahı güneş doğarken bembeyaz ve göz kamaştırmayacak tarzda pak ve bir leğen şeklinde görülür. Sebebi de, o gece sabaha kadar çok sayıda melek yere iner ve göklere çıkarlar. Meleklerin izdihamı dolayısıyla güneşin şiddetli ışığı adeta gölgelenmiş gibi olur.

2- Kadir gecesi çok sakin olur. Ne fazla soğuk, ne de fazla sıcak olur.

3- Kadir gecesinde sabaha kadar yıldız kayması görülmez.

4- Her şey o gece secde eder. Teberi’nin bir cemaatten rivayet ettiğine göre, o gece ağaçlar secde edercesine yere eğilir ve doğrulur.

Kaynak: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Older Entries

%d blogcu bunu beğendi: