Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır?

Yorum bırakın

Holy book of Quran

Tilavet secdesi şöyle yapılır:

Başta, tilavet secdesi yapacak kişinin abdestli, üstünün başının temiz ve avret yerlerinin de örtülü olması şarttır. Tilavet secdesi yapmak niyetiyle abdestli olarak kıbleye dönülür ve eller kaldırılmaksızın “Allahuekber” diyerek secdeye varılır. Üç kere “Sübhâne rabbiyel-a’lâ” denildikten sonra yine Allahuekber diyerek kalkılır. Bu secdede aslolan, yüzün yere konulması yani secde edilmesidir. Aynı şekilde secdenin oturduğu yerden değil de ayaktan yere inilerek yapılması, secde yapıp oturmak yerine ayağa kalkılması ve secdeden kalkarken “Ğufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr” denilmesi müstehaptır.

Tilavet secdesini hemen yerine getirmek mecburiyeti olmamakla birlikte bu secdenin anlamına ve amacına uygun olan davranış, mümkünse secdenin hemen o anda yapılmasıdır. Bir toplulukta Kur’an okunurken secde ayeti okunmuşsa, Kur’an okuyan kişinin kendisi öne geçerek tilavet secdesini topluca yaptırması güzel olur.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryasından Nasihatler – 1

Reklamlar

İnfak Hakkında Ayet-i Kerimeler

Yorum bırakın

filizlenen paralar

Azizim!

İnfak, Allah’ın hoşnutluğunu elde etmek amacıyla kişinin kendi servetinden harcaması, muhtaçlara aynî ve nakdî yardımda bulunmasıdır. Bu bakımdan infak, farz olan zekatı ve gönüllü olarak yapılan her çeşit hayrı içermektedir. Rabbimiz bu hususta müminlere rahmetini kazandıracak emirler buyurmaktadır:

“Onlar ki gaybe iman edip namazı doğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan, Allah yolunda minnet etmeden harcarlar.” (Bakara Sûresi, ayet 2-3)

“Yüzlerinizi bazen doğu, bazen batı tarafına çevirmeniz iyilik değildir. İyilik yapanlar o kimselerdir ki; Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve bütün peygamberlere iman edip yakınlığı olanlara, öksüzlere, yoksullara, yolda kalmışa, dilenenlere ve esirleri kurtarmaya seve seve mal verirler. Namazı kılarlar, zekatı verirler.” (Bakara Sûresi, ayet 177)

” (Ey Muhammed!) Sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki: Hayır olarak verdiğiniz nafaka; ana, baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak daha ne yaparsanız, herhalde Allah onu bilir.” (Bakara Sûresi, ayet 215)

” (Ey Muhammed!) Sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki: İhtiyaçtan fazlasını infak edin.” (Bakara Sûresi, ayet 219)

“Ey iman edenler! Kendisinde hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin bulunmadığı bir gün gelmeden önce, size verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcayın.” (Bakara Sûresi, ayet 254)

“Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, bir danenin durumu gibidir ki, yedi başak bitirmiş ve her başakta yüz tane var. Allah dilediğine kat kat verir. Allah’ın rahmeti geniştir. O her şeyi bilir. Allah yolunda mallarını infak eden, sonra verdiklerinin arkasından başa kakmayı, gönül incitmeyi uygun görmeyen kimselerin Rabb’leri yanında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.” (Bakara Sûresi, ayet 261-262)

“Ey iman edenler! İnfakı gerek kazandıklarınızın, gerek sizin için yerden çıkardıklarımızın temizlerinden yapın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olamayacağınız fenasını vermeye yeltenmeyin. Biliniz ki Allah, sadakalarınıza muhtaç değildir ve hamde layık olandır.” (Bakara Sûresi, ayet 267)

“Sarf ettiğiniz harcı ve adadığınız adağı şüphesiz Allah bilir. Zulmedenlerin hiç yardımcıları yoktur.” (Bakara Sûresi, ayet 270)

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Arif Olmaya Gayret Edenler, Tevhidden Başkasını Kalpten Yok Ederler

Yorum bırakın

şık gül

“Doğru yolu bulanlara Allah hidayetini artırır. Onlara takva ihsan eder.” Allahu Teâlâ, bir kuluna ibadet ve itaatte bulunmayı nasip eylerse onu günah işleme zilletinden kurtarır. Ona kanaat zenginliği verir. Tevbeye sıkıca sarılabilecek güç ihsan eder. Bu hasletlere ulaşanlara dünya ve ahiret hayrı verilmiş olur.

Kişi dünyada zikirle meşgul oldu mu, Allahu Teâlâ kendine vekaleten bir melek gönderir. Bu melek o kulun kalbine hikmet fidanını diker. Çünkü böyle kimseler dünyaya rağbet etmez. Arif olmaya gayret edenler, tevhidden başkasını kalpten yok ederler.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Allah’a Dönen Kimsenin Alameti Üçtür

Yorum bırakın

dalındaki üç gül

Allah’a dönen kimsenin alameti üçtür:

1- Kalbini tefekküre vermek.

2- Dilini Allah’ın zikrine alıştırmak.

3- Bedenine Allah yolunda hizmet ettirmek.

Kendini aldatan kişinin alameti de üçtür:

1- Şöhrete kapılmak.

2- Tevbeyi ertelemek.

3- Hiçbir amel işlemeden ahiretin iyiliğini ummak.

Şeytan üç kişiyle alay eder:

1- Allah’ın zikrini dünya sevgisi için anlatan.

2- Allah’ın rızasını nefsine darılmadan söyleyen.

3- Tahsil etmeden ihlaslı olduğunu iddia eden.

Allah’ın koruması altında olan üç kişi de şunlardır:

1- Allah’ın mescitlerinden bir mescide doğru giden.

2- Allah yolunda harbe çıkan.

3- Hacca giden.

Fahr-i Kâinat (Sallallâhu aleyhi ve sellem) efendimiz, Allahu Teâlâ’nın şöyle buyurduğunu haber vermiştir:

“Ben Kıyamet günü şu üç (grup) insanın düşmanıyım:

1- Benim adıma and içtikten sonra sözünden cayanın.

2- Hür bir insanı köle diye satıp parasını yiyenin.

3- Ücretle bir işçi tutup işini gördüren ve işçinin ücretini vermeyenin.” (Buhari, Büyü 106, icare 10; İbn-i Mâce, Ruhûn 4)

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Müminin Başına Gelen Her Musibette Bir Kefaret Vardır

Yorum bırakın

buzlu pembe gül

“Müminler bir kötülük yaparlarsa onun sebebiyle eza görürler.” ayet-i kerimesi inince bu, müminlere çok ağır geldi. Bunun üzerine Peygamber (Sallallâhu aleyhi ve sellem) efendimiz buyurdu ki:

“Siz orta yolu, doğruyu arayın. Müminin başına gelen her musibette bir kefaret vardır. Hatta vücudunda bir sıyrık olsa veya ona bir diken batsa, onun derecesini yükseltir. Kim hayır bulursa Hz. Allah’a hamd etsin. Hayırdan başkasına yolu uğrarsa kendisini hesaba çeksin.”

Azizim!

Allah Azze ve Celle buyurur ki:

“Sana gelen iyilik Allah’tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik; şahit olarak da Allah yeter.” (Nisa Sûresi, ayet 79)

Unutmayalım ki, mümine bir hastalık, bir üzüntü erişirse veya ayağına bir diken batarsa Allah (Celle celâlühû) onu günahlarına kefaret yapar. Allahu Teâlâ, yazıcı meleklerine şunu vahyeder:” 

“Izdırap içinde bulunan kulumun aleyhine hiçbir şey yazmayınız.” (Ramuzu’l-Ehadis, s.518, h.6398)

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Namazda Huzur Ve Huşu Nasıl Temin Edilir?

Yorum bırakın

yeşil kubbe

Şahı Nakşibend (ks) hazretlerine: “Namazda huşu ve huzur neyden hasıl olur?” diye sordular. O da:

“Helal lokma yiyeceksiniz, hem de huzur ile. Yine huzur ile abdest alacaksınız ve namaza giriş tekbirini hangi divana durduğunuzu ve kimin huzurunda bulunduğunuzu bile bile getireceksiniz.” dedi.

Yine sordular: “Allah bazı müridlerin halini elinden alır. O zaman mürid ne işlesin?” O da cevaben dedi ki:

“Eğer alınan halden bir miktar kalmışsa, Allah’ın o müridden dua ve niyaz beklediğinin delilidir. Bu takdirde müridin dua ve niyaz etmesi lazımdır. O zaman evvelki haline erişir. Eğer alınan halden bir şey kalmadıysa, Allah’ın sabır ve rıza talep ettiğine delildir. Bu takdirde o mürid sabretmeli, her şeye rıza göstermeli ve kulluk halini muhafazaya çalışmalıdır.”

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Şeytanın Cazibeli Üç Nesnesi

Yorum bırakın

pencerenin ardındaki çiçek

Şeytanın insanı yoldan çıkarmak için kullandığı cazibeli üç nesnesi vardır:

1- Yalanan bir tatlısı,

2- Sürmesi,

3- Enfiyesi.

Yalanacak tatlısı yalan söylemektir. Sürmesi zikirden gafil olmaktır. Enfiyesi öfkelendirmektir.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryasından Nasihatler – 1

Peygamber (sav) Efendimizin Hz. Ali (kv)’ye Öğrettiği Beş Esma

Yorum bırakın

Ravzanın üstündeki bulutlar

Hz. Ali (Kerremallâhu veche) demiştir ki:

“Allah Resûlü bir gün dedi ki: ‘Ya Ali, Cebrâil bana beş kelime bildirdi. Onları sana öğretmemi ister misin? Şayet istemiyorsan, emredeyim sana beş keçi versinler. Onları mı seversin, beş esmayı mı?’

Hz. Ali efendimiz, ben beş esmayı severim, dedi.

Resûlullah (Sallallâhu aleyhi ve sellem) yine keçileri övdü. Hz. Ali Efendimiz yine, ben beş esmayı isterim, dedi. O zaman Peygamberimiz şu esmaları söyledi:

Ya rezzâka’l-mahlûkîn (Ey mahlukatı rızıklandıran)

Ya erhame’l-mesâkîn (Ey çaresizlere merhamet eden)

Ya mucîbe’l-muddarrîn (Ey yalvaranlara icabet eden)

Ya veliyye’l-mü’minîn (Ey müminlerin dostu)

İrhamnî yâ erhame’r-râhimîn (Ey merhametlilerin en merhametlisi bana yardım et.)”

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

İhsan, Allahu Teâlâ’ya O’nu Görüyormuşçasına Kulluk Etmendir

Yorum bırakın

lila çiçekler

Allah Azze ve Celle buyurdu ki:

“Güzel davrananlara daha güzel karşılık, bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir toz (kara leke) bulaşır ne de bir horluk (gelir). İşte onlar cennet ehlidirler. Ve onlar orada ebedi kalacaklardır.” (Yunus Sûresi, ayet 26)

Ayette zikredilen “ihsan” Yüce Allah’a layık ve rızasına muvafık işleri layık oldukları şekilde yapmak demektir. Peygamberimiz ihsanı şöyle tarif etmiştir:

“İhsan, Allahu Teâlâ’ya, O’nu görüyormuşçasına kulluk etmendir. Çünkü sen O’nu görmesen de O seni görmektedir.”

İşte böyle güzel iş, ibadet ve iyilikler yapanlara yaptıklarından daha güzel olan cennetler ve Allah’ın lütfu olarak fazla nimetler de verilecektir. Güzel yapanlara güzellik vardır. Daha fazlası da vardır. Onların yüzlerinde ne toz, ne toprak bulaşığı olur. Ne de aşağılanmışlık izi bulunur. İşte onlar cennetlik kullardır. Kendileri orada sonsuza kadar kalacaklardır.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Kalpler Ne İle Yumuşar?

Yorum bırakın

avuç içindeki kırmızı kalp

Tarsuslu bir veli zat, Ahmed bin Hanbel’e şöyle sorar:

“Kalpler ne ile yumuşar?”

Ahmed bin Hanbel (ks) bir miktar düşündükten sonra:

“Helal yemekle yumuşar.” cevabını verir.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler -1

Older Entries

%d blogcu bunu beğendi: