Tebessüm Kanaatin Ziynetidir

Yorum bırakın

önünde iki saksı olan mavi pencere

İmam-ı Muhammed Takî (Radıyallâhu anh) demiştir ki:

“Cenâb-ı Hakk’ın nimeti bir kimseye ne kadar çoğalırsa, halkın da ona ihtiyacı o nispette çoğalır. Halkın ihtiyacını temine tahammül edemeyen kimse kendi nimetinin zevalini istemiş olur.

Cemâl lisanda, kemâl akıldadır.

İffet fakrın, şükür belanın, tevazu hasebin, fesâhat kelamın, hıfz rivayetin, kanat germek ilmin, güzel edep verânın, tebessüm kanaatin, lüzumsuz şeyleri terk etmek haramdan sakınmanın ziynetidir.

İnsanın bir kimseyi onun sevmediği bir şeyle karşılamaması mürüvvetinin kemalindendir.

Zulmü işleyenle ona yardım eden ve razı olan beraberlerdir.

Musibete sabır, musibete sevinen düşmanlara musibettir.

Kötüyü beğenen, ona ortak olmuş olur.

Bir kimseyi ilmi şereflendirirse o kimse her cihetle şerefli, Allah’a ittika eden kimse her bakımdan uludur.

İnsanın suçlu ölmesi ecelle ölmesinden, bereketle yaşaması ömürle yaşamasından daha büyüktür.

Zalime adalet günü, mazluma zulüm gününden daha katıdır.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler -1

Reklamlar

Bir İstikamet, Bin Kerametten Üstündür

Yorum bırakın

tomurcuklu pembe gül

Şeyh Şibli (Rahmetullâhi aleyh) demiştir ki:

“İstikamet, yaşadığın zaman içinde kıyametin koptuğunu ve Allah’ın huzurunda bulunduğunu düşünmektir.”

Şeyh Seyyid Mustafa Hayri Malatyevî (ks), istikamet hakkında şöyle derdi:

“Bir istikamet, bin kerametten üstündür. Allahu Teâlâ’nın Nahl Sûresi’nde beyan buyurduğu gibi “İpliği güzel bir şekilde eğirdikten sonra tekrar bozan kadın gibi olmayınız. (Nahl Suresi, ayet 92)”. Kişi sıfatında istikamet üzere olmazsa bulunduğu yerden ileri geçemez ve sülûkunu sağlam temel üstüne kuramaz. Gözümün nuru, istikamet sahibi ol, sakın keramet sahibi olmaya heves etme.”

Resûlullah Aleyhissalâtu vesselâm şöyle buyurmuştur:

“Tam olarak başaramazsanız bile yine de istikamet üzere olun. Biliniz ki, dini hükümlerin en hayırlısı namazdır. Müminden başkası abdesti muhafaza edemez. İstikamet, her şeyin kendisi ile kemâl bulduğu ve ahlakı tamamlayan dini bir derecedir. Her nevi hayrın husûle gelmesi, nizamın konulması istikametin varlığı ile mümkündür.”

Allah Azze ve Celle buyurdu ki:

“Rabbimiz Allah’tır deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.” (Ahkaf Sûresi, ayet 13)

“Şüphesiz ki, Rabbimiz Allah’tır dedikten sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara: Korkmayın, üzülmeyin, size vaat olunan cennetle sevinin, derler.” (Fussilet Sûresi, ayet 30)

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Başkalarının Ayıplarını Araştıran Kimselerle Arkadaş Olma

Yorum bırakın

çiçekli pencere

Dâvudu’d-Tâî (Rahmetullâhi aleyh) demiştir ki:

“Her nefis dünyadan susuz olarak gidecektir. Ancak Allahu Teâlâ’yı zikreden kullar bundan müstesnadır. Uzun emele dalan bir kul, üzerindeki kul borçlarını unutur ve tevbe etmeyi sonraya bırakır. Ey Allah’a inananlar! Sakın siz böyle yapmayın. Dostu Allahu Teâlâ, nasihatçısı Kur’an-ı Kerim olmayan kimse şüphesiz yolunu şaşırmıştır. Başkalarının ayıplarını araştıran kimselerle arkadaş olma. Allahu Zülcelâl Hazretleri’nin emir ve yasaklarını yerine getirebilmek için dünyayı muhabbeti terk eyle.”

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Hz. Muhammed Aleyhisselam’a Mahsus Yirmi Sıfat

Yorum bırakın

ahşap arka fon önünde Arapça Muhammed (sav) yazısı

1- Hem insanlara hem de cinlere peygamber olması.

2- Şeriatının hükmünün Kıyamet’e kadar baki olması.

3- Şeriatının evvelki dinlerin bazı hükümlerini nesh etmesi.

4- Son peygamber olması.

5- Şefaatinin küçük büyük bütün günahlara şâmil olması.

6- Sünnetli doğması.

7- Büyük ve küçük abdestini yerin yutması.

8- Mübarek gölgesinin yere düşmemesi.

9- Önünü gördüğü gibi arkasını da görmesi.

10- Mübarek ayaklarının yumuşak yerlerde iz yapmayıp sert yerlerde iz yapması.

11- Zararlı hayvanların vücuduna dokunamaması.

12- İhtilam olmaması.

13- Gitmek istediği yere nurunun kendinden önce varması.

14- Boyunun, yanında durduğu kişiden uzun görünmesi.

15- Bir bulutun O’nu devamlı gölgelemesi.

16- Evvabin, teheccüd ve kuşluk (duha) namazlarının kendilerine vacip olması.

17- Teyemmüm ile namaz kılmanın kendine ve ümmetine meşru olması.

18- Kalbi uyumadığı için uyuması ile abdestinin bozulmaması.

19- Doğduğu an secdeye varması.

20- Dünyaya gelmesi ile şeytanın semaya çıkamaması.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Cennet Hakkında Hadis Ve Ayetler

Yorum bırakın

bahçede kurulmuş yemek masası

Resûl-i Ekrem (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“Şüphesiz cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları, aralarındaki derece farkı sebebiyle, sizin sabaha karşı doğu veya batı tarafında, gökyüzünün uzak bir noktasında batmak üzere olan parlak ve iri bir yıldızı gördüğünüz gibi göreceklerdir.”

Bunun üzerine Ashâb-ı Kiram: “Ya Resûlallah! O yerler peygamberlere ait ve başkalarının ulaşamayacağı köşkler olmalıdır.” dediler. Resûl-i Ekrem (sav) şöyle buyurdu:

“Evet, öyledir. Canımı kudretiyle elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, o yerler Allah’a iman edip peygamberlere bütün benlikleriyle inanan kimselerin de yurtlarıdır.” (Buhâri, Bed’ü’l-halk 8; Müslim, Cennet 121)

“Allah’a iman eden ve peygamberi tasdik eden kimseler o menzile ulaşırlar. Bu müjde Muhammed Aleyhisselâm ümmetinedir. Önceki ümmetler bunun dışındadır.”

Cennet Hakkında Ayet-i Kerimeler:

“Onlara altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Orada canlarının istediği, gözlerinin hoşlandığı her şey vardır. Ve siz orada ebedi kalacaksınız.” (Zuhruf Sûresi, ayet 71)

“Müttakiler ise hakikaten güvenilir bir makamdadırlar. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan giyerek karşılıklı otururlar. İşte böyle. Bunun yanı sıra biz onları iri gözlü hurilerle evlendiririz. Orada güven içinde (canlarının çektiği) her meyveyi isterler. İlk tattıkları ölüm dışında, orada artık ölüm tatmazlar. Ve Allah onları cehennem azabından korumuştur (sürekli hayata kavuşmuşlardır). (Bunlar) Rabb’inden bir lütuf olarak (verilmiştir). İşte büyük kurtuluş budur.” (Duhan Sûresi, ayet 51-57)

“Ama bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki, Allah iyi davrananlarla beraberdir.” (Ankebut Sûresi, ayet 69)

“Mümin erkeklerle mümin kadınları, önlerinden ve sağlarından, (amellerinin) nurları aydınlatıp giderken gördüğün günde (onlara): Bugün müjdeniz, altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi kalacağınız cennetlerdir, denilir. İşte büyük kurtuluş budur.” (Hadid Sûresi, ayet 12)

Kaynak Kitap: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Mizanda En Ağır Gelecek Şey Güzel Ahlaktır

Yorum bırakın

lale

Resûl-i Ekrem (sav) buyurmuştur ki:

“Doğruluk iyiliğe, iyilik ise cennete ulaştırır. Kişi devamlı doğru davranır ve doğruyu araştırırsa sonunda Allah nezdinde doğrular arasında yazılır. Yalancılık ise günaha, günah da cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye sonunda Allah indinde yalancılar arasında yazılır.” (Hilyetü’l-Evliya Sıfatü’s-Safve , c.4, s.443)

“Halkı malınızla memnun etmeniz mümkün değildir. O halde onları güler yüzle ve güzel ahlakla memnun ediniz.” (Kuşeyri Risalesi, s.332)

“Güzel ahlak, halktan ve Hakk’ın kaderinden gelen eza ve cefayı hiç üzülmeden ve sızlanmadan, gönül hoşluğuyla kabul ederek sineye çekmektir.” (Kuşeyri Risalesi, s.333)

Allahu Teâlâ (Celle celâlühû) buyurur ki:

“(Ey Resûlüm!) Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.” (A’raf Sûresi, ayet 199)

İkrime (Radıyallâhu anh) der ki: Bu ayet nazil olunca, Hz. Peygamber (Sallallâhu aleyhi ve sellem): “Ey Cebrâil bu nedir?” dedi. Cebrâil (Aleyhisselâm) da: “Ey Muhammed, Rabb’in: Bu; senin senden ilgisini kesenlerle ilgi kurman, sana vermeyene vermen ve sana zulmeden kimseyi affetmendir, diyor.” dedi. 

İlim ehli şöyle demişlerdir: Cebrâil Aleyhisselâm’ın yapmış olduğu bu tefsir, ayetin lafzına uygundur. Çünkü seninle ilgisini kesen kimse ile ilgi kurduğunda onu affetmiş olursun. Yine sana vermeyene verdiğinde maruf (iyi) olanı yapmış olursun. Sana zulmeden kimseyi affettiğinde de cahillerden yüz çevirmiş olursun. 

Cafer-i Sadık (Radıyallâhu anh) şöyle der: “Kur’an’da güzel ahlakı bu ayetten daha fazla toplayan başka bir ayet yoktur.” (Tefsir-i Kebir, bkz. A’raf 199)

Vâsıtî (Rahmetullâhi aleyh) demiştir ki: Yüksek ahlak (hulukin azim); kimseye hasım olmamayı, kimsenin düşmanlığını kazanmamayı sağlayacak derecede Allahu Teâlâ hakkında mükemmel bir marifet sahibi olmaktır.” (Kuşeyri Risalesi, s.331)

Hâris el-Muhâsibî (Rahmetullâhi aleyh) demiştir ki:

“Mizanda en ağır gelecek şey güzel ahlaktır. Hz. Allah (Celle celâlühû): “Ey sevgili peygamberim, onlara de ki: Eğer siz Allahu Teâlâ’yı seviyorsanız ve Allahu Teâlâ’nın da sizi sevmesini istiyorsanız bana tâbi olun. Çünkü Allahu Teâlâ bana tâbi olanları sever.”

İbadeti üç şey süsler:

1- Güzel edep,

2- Güzel ahlak,

3- Şüpheli kimselerden uzak kalmak.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Şeref Ve Hakiki Üstünlüğe Ermek İçin Tercih Edilecek Altı Şey

2 Yorum

flu gül resmi

İbrahim bin Ali Horasânî (Rahmetullâhi aleyh) demiştir ki:

“Ey dostlar, kim şeref ve hakiki üstünlüğe ermek istiyorsa altı şeyi, altı şeye tercih etmelidir. Zira salihler, bu tercihi yaparak hayrın doruklarına vardılar:

1- Fakirliği, azdırıcı zenginliğe tercih etmelisin.

2- Açlığı tokluğa tercih etmelisin.

3- Sade olanı, gösterişli olana tercih etmelisin.

4- Tevazu ve nefis terbiyesini, kibre tercih etmelisin.

5- Hüznü, sevince tercih etmelisin.

6- Ölümü, hayata tercih etmelisin.”

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Resûl-i Ekrem (sav) Efendimizin, Hz. Fatıma (r.anha) Validemizi Sakındırdığı Sekiz Büyük Günah

Yorum bırakın

zarif bir gül

Resûl-i Ekrem (sav), Fatıma (r.anha) validemize şöyle buyurmuştur:

“Ey kızım Fatıma, dünya malından ne istersen iste; fakat sen salih amel işlemezsen ben ahirette senin sıkıntılarından hiçbir şey gideremem. Yavrum, sekiz günahtan kaçın:

1- Şirk koşmaktan.

2- Büyü yapmaktan.

3- Kâhinlik etmekten.

4- Haksız yere adam öldürmekten.

5- Faiz alıp vermekten.

6- Yetim malı yemekten.

7- Harp meydanından kaçmaktan.

8- Müslüman kadına zina iftirasında bulunmaktan.”

Hadis Kaynak: Zübdetül Buhârî, c.2, s.534-535, Ömer Ziyaeddin Dağıstânî

Kaynak Kitap: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

 

İmam-ı Caferu’s-Sadık (ra) Hazretlerinin, Davudu’d-Tâî (ra) Hazretlerine Tavsiyeleri

Yorum bırakın

saksıda gül demeti

Davudu’d-Tâî (Rahmetullâhi aleyh) Hazretleri, İmam-ı Caferu’s-Sadık (Radıyallâhu anh)’a hitaben demiş ki:

“Ey Resûlullah’ın torunu, bana bir öğüt ver.”

İmam-ı Caferu’s-Sadık şu tavsiyelerde bulunmuş:

“Ey Davud! Kıyamet günü, ceddim Hazreti Muhammed Aleyhisselâm elimden tutup “Niçin bana tâbi olmadın, Hüseyin’e güvenip Hazreti Allah’a gereği gibi kulluk vazifeni yerine tastamam getirmedin?” demesinden korkarım.

Ey Davud, akıllı o kişidir ki, şer ile hayrı bilir, şerden uzaklaşıp hayrı yerine getirir.

Ey Davud, tevbesiz ibadet sahih değildir. Nitekim Allahu Teâlâ: “Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rüku ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten sakınanlar ve Allah’ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlar.” (Tevbe Sûresi, ayet 112) diye emir buyurarak tevbeyi ibadete takdim kılmıştır.

Ey Davud, mümin nefsiyle, arif de Rabbiyledir. Kim nefsiyle mücadele ederse rahmete erer.

Ey Davud, Allah’ın kulu hakkındaki hükmü karanlık bir gecede siyah bir taş üzerinde yürüyen küçücük bir karıncadan daha gizlidir.

Ey Davud, beş çeşit insandan sakın:

1- Yalancıdan sakın. Onunla olduğun sürece aldanış içinde bulunursun.

2- Ahmaktan sakın. Onunla sohbet ettiğin zaman sana faydadan çok zararı dokunur.

3- Cimriden sakın. Senin en kıymetli vaktini alıp götürür.

4- Kötü kalpli kimseden sakın. Onun kalbini keşfedip kötü olduğunu anladığında sana zarar verir, ihtiyacın olduğunda da sana sahip çıkmaz.

5- Fasıktan sakın. Onunla oturup kalktığında bir lokmaya tamah edip seni o lokmaya satar.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Allah’ı (cc) Bilmenin Sırrı

Yorum bırakın

çiçekte zerafet

Hazreti Allah (cc), Davud Aleyhisselâm’a buyurmuştur ki:

“Ya Davud! Nefsini bil ki beni bilesin.”

Hz. Davud (as):

“Ya Rabbi, nefsimi nasıl bileyim ve seni nasıl bileyim?”

Hz. Allah (cc) buyurmuştur ki:

“Ya Davud, nefsini zayıf, aciz ve fena (yok) bil. O zaman beni kuvvet, kudret ve bekâ ile bilesin. Ey Davud, beni benimle bulasın.” 

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Older Entries Newer Entries

%d blogcu bunu beğendi: