Gece Abdestli Olarak Uyuyanlara Allah’ın Büyük İkramı

Yorum bırakın

iki parlak gül

Muaz b. Cebel (ra)’den rivayet edilmiştir; dedi ki: Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

“Abdestli olarak geceleyin yatan, sonra geceleyin uykudan uyanan (veya uykuda iken bir taraftan diğer tarafa dönerek uyanan) ve uyandığında dünya işlerinden veya ahiret işlerinden (hayırlı) bir şeyi Allah’tan isteyen herhangi bir Müslüman’a Allahu Teâlâ istediğini muhakkak verir.”

Hadis Kaynak: Ebû Dâvud, c.5, Edeb, s.296, h.5042; İbn-i Mâce, c.2, s.1277, h.3881

Kaynak Kitap: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

ihyaca not: Bazı kardeşlerimiz abdesti muhafaza edemem düşüncesiyle yatmadan evvel abdest alma sünnetini terk ediyorlar. Önemli olan uyumadan evvel abdest alınması ve böylece Allah’ın izniyle bu sünnetin yerine getirilmesidir. Abdestinizi muhafaza edememiş oluşunuz sizi bu sevaptan mahrum bırakmaz.

Reklamlar

Abdestin Faziletleri

Yorum bırakın

beyaz nilüferler

Abdestin maddi manevi, dünyevi uhrevi birçok faydaları ve faziletleri vardır. Peygamber (sav) Efendimiz bu faziletleri bizlere şöyle bildirmişlerdir:

“Bir müslüman veya bir mümin abdest alır yüzünü yıkarsa, gözleriyle bakarak kazandığı günahların hepsi su ile veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkarsa, elleriyle tutarak kazandığı günahlar abdest suyu ile yahut suyun son damlasıyla çıkar. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla kazanmış olduğu her günah, abdest suyu ile veya suyun son damlasıyla çıkar ki, o adam (Hukukullah’a müteallik küçük) günahlardan paklanmış olur.”

“Mümin, abdest suyunun ulaştığı yere kadar zinetlenir.”

“Rasûlullah (sav) Efendimiz bir gün Medine kabristanına gelip:

– “Ey mümin kavimler yurdu, size selam olsun. İnşâallah biz de size katılacağız. Kardeşlerimi görmeyi isterdim.” buyurdu. Ashab:

– “Ya Rasûlallah, biz senin kardeşlerin değil miyiz?” dediler. Peygamber (sav) Efendimiz:

-“Sizler benin ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise henüz gelmemiş olanlardır.” buyurdu. Ashab:

-“Ya Rasûlallah, henüz gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksınız?” diye sordular.  Rasûlullah (sav) Efendimiz:

-“Bir kimsenin tamamıyla aynı renkleri olan atları arasında alnı ve üç ayağı ak olan bir atı bulunursa onu tanımaz mı?” diye cevap verdi. Ashab:

-“Evet” dediler.

-“Öyle ise kardeşlerimiz yüzleri, el ve ayakları abdest nuru ile parlak olarak geleceklerdir. Ben de bunlardan önce gidip havuz başında onları bekleyeceğim.” buyurdu.

“Sizden herhangi biriniz tam manasıyla abdest alır da, “Eşhedü en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, ve enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh” derse, o kimse için cennetin sekiz kapısı da açılır, artık istediği kapıdan girer.”

“Size bir şey tavsiye edeyim mi ki, onunla Allah günahlarınızı mahveder ve dereceleriniz yükseltir?” Ashab:

-“Evet ya Rasûlallah, buyurunuz.” dediler. Peygamber (sav) Efendimiz:

“Zorluk zamanlarında güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemek, işte bu ribattır, işte bu ribattır, işte bu ribattır.”

Ribat, lügat olarak nefsi hapsetmek manasına gelir. Ancak, kendisini cihada vermek suretiyle Allah yoluna hapsedenler için bu tabir kullanılır. Böyle kimselere murabıt denir. Abdestini tam alıp namazlarını mescitte kılan ve birini kılınca diğer namazın gelmesini bekleyen kimse de kendini ruhen, kalben Allah yoluna bağlamış gibidir. Bir nevi murabıttır.

Kaynak: Miftahu’l-İrşâd

Abdest Aldıktan Sonra Kadir Suresi Ve Salatu Selam Okumanın Fazileti

Yorum bırakın

Ali Kuran oku

Hz. Enes (ra)’ten rivayet edilmiştir; dedi ki: Resûlullah (sav) şöyle buyurdu:

“Kim abdest aldığında bir kere “İnnâ enzelnâhu fî leyleti’l-kadr” sûresini okursa, sıddıklar zümresine dahil olur. İki kere okursa şehitler listesinde yer alır. Üç kere okursa Allah onu peygamberlerle birlikte haşreder.” (Kenzü’l-Ummâl, c.9, s.299, h.26090)

Her kim abdest aldıktan sonra Allah Resûlü’ne on kere salâtu selâm okursa, Allahu Teâlâ o kimsenin hüznünü giderir, onu mesrûr kılar.”

Kaynak: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Abdestten Sonra Okunan Ve Günahları Temizleyen Dua

Yorum bırakın

rengarenk güllerin resmi

Ey Ali! Abdestini bitirdiğinde şöyle de:

“Allah’tan başka ilah olmadığına şahitlik ederim. Hz. Muhammed de O’nun elçisi ve kuludur. Allah’ım! Beni tevbe edenlerden ve temizlenenlerden eyle.”

Bu duayı yaptığında annenin seni doğurduğu gündeki gibi günahlarından temizlenmiş olursun, sekiz cennetin kapısı açılır ve “dilediğinden gir”denilir.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velayet Deryasından Nasihatler – 2

Özürlülere Ait Hükümler

Yorum bırakın

dolmabahçe

Abdesti bozan şeyin devam etmesi haline özür denir. Devamlı idrarı damlayan, gaz çıkaran, burnu kanayan, yarasından kan gelen kişilerle, adette üç günden az veya on günden çok, nifasta ise kırk günden fazla kan gören kadınlar, henüz dokuz yaşına gelmemiş olan kızla, elli beş yaşını geçmiş olduğu halde kan gören kadınlar özürlü durumundadırlar. Kişinin özür sahibi olması için özür halinin bir namaz vaktinden diğer namaz vaktine kadar devam etmesi gerekir. Özürlü kişi bir abdestle iki vakit farz veya vacip namaz kılamaz. Ancak her vakit için ayrı abdest almak şartıyla bir vakit içinde aynı abdestle her türlü ibadetini yapar, farz, vacip ve nafilelerini kılar, geçmiş namazlarını kaza eder, Kur’an-ı Kerim’i tutar, cenaze namazını kılar, Kâbe’yi tavaf eder. Özrü dışında abdest bozan bir durum olmadıkça ikinci vakte kadar abdesti devam eder.

Özürlünün özür mahallinden çamaşırına bulaşan kan, irin, idrar gibi şeyleri her abdestte yıkaması vacip değildir. Çünkü her bulaştığında bunları yıkaması büyük bir güçlüktür. Normal zamanında yıkar. Tabii ki İslam’ın temizliğe verdiği önemi göz önüne alarak mümkün mertebe her şeyini temiz tutmaya çalışmalıdır.

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Abdest Hakkında Ayet Ve Hadis

4 Yorum

modern abdesthane

Abdest su ile yapılan bir taharettir ki, bir kısmı yıkanan bir kısmı mesh edilen hususi bir takım azalara taalluk eder. Bu azalar dörttür: Yüzü ve dirsekleriyle birlikte elleri yıkamak, başın dörtte birini meshetmek, topuklarıyla beraber ayakları yıkamaktır.

Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulur:

“Allahu Teâlâ, sizden birinizin abdesti olmadığı zaman abdest almadıkça namazını kabul etmez.”

Allahu Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur:

“Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayınız ve başlarınıza mesh ediniz ve ayaklarınızı iki topuğa kadar yıkayınız ve eğer cünüp iseniz gusül ediniz tamamen yıkanınız. Ve eğer hasta iseniz veya sefer halinde iseniz veya sizden biriniz heladan gelmiş ise veya kadınlarınıza dokunmuş iseniz ve su da bulamazsanız o halde temiz bir toprak ile teyemmüm ediniz, ondan yüzlerinize ve ellerinize mesh ediniz. Allahu Teâlâ sizin üzerinize bir sıkıntı vermek istemez. Fakat O sizi tertemiz kılmak ve üzerinize nimetini itmam etmek ister ki, şükür edesiniz!” (Maide Sûresi, ayet 6)

Abdestin bir takım farzları, sünnetleri, mendupları, mekruhları vardır. Yukarıdaki ayet-i kerime’de bildirildiğine göre abdestin (namaz abdestinin) farzları dörttür:

1- Yüzü yıkamak,

2- Dirsekleri ile beraber elleri yıkamak,

3- Başın dörtte birini mesh etmek,

4- Topukları ile beraber ayakları yıkamak.

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Namaz Abdestini Bozan Ve Bozmayan Şeyler Nelerdir?

34 Yorum

ıslanan çiçek

NAMAZ ABDESTİNİ BOZAN ŞEYLER

1- Ön ve arka avret mahallinden çıkan yel ve pislik

2- Vücudun herhangi bir yerinden akan kan, irin, sarı su ve kanla karışık su

3- Ağız dolusu kusmak (Balgamdan bozulmaz)

4- Ağızdan tükürüğe eşit veya daha fazla kan gelmesi

5- Yatarak veya dayanarak (dayandığı şeyin alındığında düşecek derecede) uyumak. Diz üstü oturarak uyumak bozmaz.

6- Bayılmak

7- Sarhoş olmak

8- Rukü ve sücudu (secdesi) olan bir namazı kılarken yanındakilerin işiteceği şekilde gülmek abdesti bozar.

9- Erkek ve kadın tenasül uzuvlarının birbirine dokunması

10- Kadın ve erkeğin tenasül uzuvlarına tıkadıkları pamuğun dışarı çıkması

11- Çıplak hayvan üzerinde yokuşa doğru çıkarken uyumak

12- Teyemmüm etmiş kişinin abdeste elverişli suya ulaşması

13- Özür sahipleri için namaz vaktinin çıkması

NAMAZ ABDESTİNİ BOZMAYAN ŞEYLER

1- Herhangi bir hastalık veya ölen bir kişi için olmayarak yalnız Allah için ağlamak

2- Yara içinde donup kalan irin ve kan

3- Bir yaradan kopan deri

4- Mayasır rutubeti ve parmak arasındaki pişikler

5- Tükürdüğü vakit tükürüğünün yarısından az olan kan

6- Ağız dolusu olmayan kusuntu

7- Saç ve tırnakların kesilmesi

8- Oturduğu yerde elindeki bir şeyin düşmeyeceği kadar uyumak

9- Tebessüm ederek gülmek

10- Vücuduna ve tenasül uzvuna dokunmak.

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Older Entries

%d blogcu bunu beğendi: