Arş’ın Etrafında Dönüp Duran Zikirler

Yorum bırakın

zarif iki pembe çiçek

Hakem b. Umeyr (ra)’den rivayet edilmiştir; dedi ki: Resûlullah (sav) Efendimiz buyurdular ki:

“Subhânallah dediğin zaman Allah’ı zikretmiş olursun, Allah da seni zikreder. Elhamdülillah dediğin zaman da Allah’a şükretmiş olursun, Allah da (sana nimetlerini) artırır. Lâilâhe illallah dediğin zaman ise bil ki, o tevhid kelimesidir. (O öyle bir kelimedir ki) her kim onu şüphe etmeden, devamlı, kibir ve zorbalıktan arınarak söylerse Allah (cc) onu ateşten azad eder.” 

(Kenzü’l-Ummâl, c.1, h.2030)

Resûlullah (sav) buyurdular ki:

“Allah’ın celâlinden zikrettiğiniz tesbih (Subhânallah), tehlîl (Lâilâhe illallah) ve tahmîd (Elhamdülillah) cümleleri, Arş’ın etrafında dönüp dururlar. Onlar tıpkı arı oğulu uğultusu gibi uğultu çıkararak, sahiplerini hatırlattırırlar. Sizden biri, Arş’ın civarında kendisini hatırlattıran birisinin olmasından hoşlanmaz mı?”

Kaynak: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Allah’a İman

Yorum bırakın

kün fe yekün

Allah’ın varlığına, birliğine, şeriki ve naziri olmadığına inanmaktır. Zaman ve mekandan münezzeh, kemal sıfatlarıyla muttasıf, noksan sıfatlardan beri olduğunu kabul etmektir.

Allah’tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Hz. Muhammed (sav), O’nun peygamberidir. Allahu Teâlâ tektir. Eşi ortağı yoktur. Büyüklük ve azamet sahibi olmak O’na mahsustur.

İnsanlar yok idi. Sonradan yaratıldı. İnsanların ve bütün mahlukatın bir yaratanı vardır. Bütün mahlukatı ise Allah (cc) yaratmıştır. Her şeyi yaratan Allah birdir. Ortağı benzeri yoktur. Bir ikincisi yoktur. Doğmamış, doğrulmamıştır. O hep var idi. Varlığının başlangıcı yoktur. Varlığının sonu da olmayacaktır. Varlığı kendindendir. Hiçbir sebebe ihtiyacı yoktur. Her şeyin O’na ihtiyacı vardır. Her şeyi var eden, her varı her an varlıkta durduran O’dur. O, madde ve cisim değildir. Bir yerde değildir. Hiçbir maddede bulunmaz. Şekli yoktur. Ölçülmez. Nasıldır? diye sorulmaz. O denince, akla hayale gelen her şey O değildir. O hiçbir şeye benzemez, hiçbir şey de O’na benzemez. Akla, hayale, vehme gelen her şeyi O yaratmaktadır. Yukarıda, aşağıda, yanda değildir. Mekanı yoktur. Her varlık Arş’ın altındadır. Arş ise O’nun kudreti, kuvveti altındadır. O, Arş’ın üstündedir. Fakat bu; Arş O’nu taşıyor demek değildir. Arş da O’nun kudreti, lütfu ile vardır. O, ezelde nasıl idiyse, ebedde de öyledir.

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Evliyaullah Yeryüzünün Reyhanıdır, Onu Ancak Sıddıklar Koklayabilir

1 Yorum

iki renkli gül

Evliyâullah o kimselerdir ki; derya gibi cömert, dağlar gibi sabit, rüzgar gibi muti, geceler gibi örtücü, sema gibi âli himmetli, vahşi hayvanlardan firar eder gibi fitneden kaçan âli cenap kullardır.

Evliyâullah yeryüzünün reyhanıdır. Onu ancak sıddıklar koklayabilir. Evliyâullah halk arasında gizlidir. Evliyâullah olan âli kullar dünyadan hiçbir nesneye talip olmazlar. Huzur-ı Hak’tan bir lahza gaflette bulunmazlar. Kendilerine hizmet edenleri de mahrum bırakmazlar. Onlar için evlad-u ıyal hiç mesabesindedir. Ancak cemalullâha talip ve aşıktırlar.

Onlar yüce Allah’tan geleni muhafaza eyledikçe Hak Celle ve Âlâ da onları muhafaza eyler. Onlar Hakk’a tazim eyledikçe yüce Allah da onlara tazim eder.

Evliyâullahın kalıbı halka, kalbi Hakk’a teslimdir.

Onlar için cennet de, cehennem de hiç sayılır. Gayretleri Huzur-ı İlâhi’den ayrı düşmemektir. Onların bedenleri yerde, gönülleri Arş’ta ve Kürsî’dedir. Yerdeki bedenleri meşrık ile mağripte dolaşır. Arş’taki gönülleri ise Hakk’a ulaşır. Her muameleyi Hak için yaparlar. Onlar Allah’ı basiret gözleri ile değil, esrar gözleri ile müşahede ederler.

Cenâb-ı Hak makamlarını âli eyleye..

Kaynak: Miftâhu’r-Rüşd

Kıyamet Gününde Arş’ın Gölgesinde Barınacak Yedi İnsan

Yorum bırakın

yedi lale

“Başka bir gölgenin bulunmadığı Kıyamet gününde Allahu Teâlâ, yedi insanı, Arş’ının gölgesinde barındıracaktır:

1- Adil devlet başkanı,

2- Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç,

3- Kalbi mescitlere bağlı Müslüman,

4- Birbirlerini Allah için sevip buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki insan,

5- Güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma isteğine “Ben Allah’tan korkarım.” diye yaklaşmayan yiğit,

6- Sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse,

7- Tenhada Allah’ı anıp gözyaşı döken kişi.”

Hadis Kaynak: Buhari, Ezan 36; Müslim, Zekat 91. Ayrıca bkz. Tirmizi, Zühd 53; Nesai, Kudat 2

Kaynak Kitap: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Kul Da, Kulun Sahip Oldukları Da Mevlâsına Aittir.

Yorum bırakın

yerdeki güller

İzzet ve Celâl sahibi Rabbimiz Arş üstüne istivâ etmiş, bütün kainat üzerinde hakimiyetini kurmuştur. O’nun ilmi bütün eşyayı kuşatmıştır. Kainatı bütünüyle O var etmiştir. Kuran’da yedi ayet bu manadadır, bu hususları ifade etmektedir. Sırf senin cehaletin ve hamâkatın yüzünden onları yok addetmek benim için imkansızdır. Beni kılıcınla korkutmaya çalışıyorsun fakat ben asla korkmam. Beni malınla satın almaya çalışıyorsun, senin malında asla gözüm yoktur. Ben sadece ve ancak İzzet ve Celâl sahibi Allah’tan korkarım, O’ndan başkasından asla korkmam. Yalnız O’na ümit bağlarım, O’ndan başkasına asla ümit bağlamam. O’ndan başkasından hiçbir şey beklemem. Yalnız O’na kulluk ederim, O’ndan başkasına asla kulluk etmem. Yalnız O’nun için amel ederim, O’ndan başkası için asla amel etmem. Benim rızkım O’nun katındadır, O’nun elindedir. Her şey O’nundur. Kul da, kulun sahip oldukları da Mevlâsına aittir.

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî / Abdülkadir Geylani (ks)

Kıyamet Gününde Arş’ın Etrafındaki Kürsüler

Yorum bırakın

bahçedeki yavruağzı güller

Muaz İbni Cebel (Radıyallâhu anh) demiştir ki:

“Rasûlullah (Sallallâhu aleyhi ve sellem) efendimizden duydum: Kıyamet gününde Arş’ın etrafında kürsüler ve onların etrafında da insanlardan bir topluluk vardır. Orada bulunan insanların yüzleri dolunay gecesindeki ay gibidir. Diğer insanlar korku içinde kıvranırken onlar korkmazlar. Bunlar kimdir, diye sorulduğunda: Allahu Azimüşşan’ın kendilerine korku vermediği veli kullarıdır. Onlar mahzun olmazlar. Bir bölük insan daha vardır ki, bunlar kimdir ya Rasûlullah, dendiğinde, onlar Allah için birbirlerini sevenlerdir, cevabı verilir.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

%d blogcu bunu beğendi: