Allah (cc) Bir Kimseye Hayır Murad Ederse Ona Bu Kelimeleri Öğretir

Yorum bırakın

çöldeki yalnız adam

“Dikkat et ey Ebu Hüreyre! Sana bazı kelimeler öğretiyorum. Bir kimseye Allah hayır murad ederse ona bu kelimeleri öğretir. Sonra da ebedi olarak unutturmaz. De ki:

Allâhümme innî daîfun fe kavvi fî rıdâke da’fî ve huz ile’l-hayrî binâsiyetî vec’ali’l-İslâme müntehâ rıdâye. Allâhümme innî daîfün fekavvinî ve innî zelîlün feizzenî ve innî fakîrün ferzuknî.”

Anlamı: Allah’ım, hiç şüphe yok ki ben zayıfım. Benim zaafımı rızan hususunda güçlendir. Benim alnımdan tut, hayra ulaştır. İslam’ı hoşnutluğunun sonu kıl. Allah’ım, ben çok zayıfım. Beni güçlendir. Ben zelilim, bana izzet ver. Şüphesiz ben fakirim. Bana rızık ihsan eyle.  (Râmûzu’l-Ehâdis, 2011)

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryasından Nasihatler – 2

Tarikat Yolundaki Kişi Mürid Veya Murad Olur

Yorum bırakın

Rabbin huzuru

Cenâb-ı Hak Hazretlerine vasıl olmak için çeşitli yollar ve tarikatlar vardır. Sâlik bu tarikatların hangisine sülûk etse Allahu Teâlâ’ya vasıl olmak için kendisine bir ümit kapısı açılır. Tarikat yoluna sülûk eden bir kimse şu iki ismin birisinden hâli olmaz: mürid veya murad..Sâlik ya mürid ya da murâd olur.

Mürid olan bir kimse üstad-ı kâmilin eteğini tutup onu kendisine rehber ittihaz eder. Tarikat yoluna böyle devam eder. Mürşid-i kâmilin işaretine göre amel ve hareket eder. Böyle bir mürid, şeyhinin irşâd ve iradesine göre çalışır, mücâhede eder. Allah’ın rızasını kazanmak için geceyi gündüze katarak riyâzet ve ibadetle meşgul olur. Birçok imtihanı geçirdikten sonra bir fütuhât-maneviyye’ye mazhar olur ve belki de olamaz.

Murad olan bir kimse Cenâb-ı Hak tarafından matlûb olarak seçilir ve Cezbe-i İlâhiyye’ye tutturulur. Onlarla hususi manada meşgul olunur. Zira Hz. Allah’ın onlar için hazırladığı makamlar, ihsanlar ve lütuflar vardır..

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

%d blogcu bunu beğendi: