Kâmil İnsanın Halleri

Yorum bırakın

kalp ve gökyüzü

Kâmil insanın şerefli yüzünden ve güzel sözlerinden bakanların gözleri ve hazır bulunanın kulakları zevk ve lezzet alır. Eğer zaman boyunca konuşsa yârânı yorulmaz ve usanmaz; O’nun şirin sözlerinden doğruluk ve sevinç bulurlar. Zira O’nun dili, Hak tarafından sırrına ilkâ olunan eşyanın hakikatlerinin, imanının inceliklerinin ve parlak şeriatın tercümanı olurlar. Böylece O, bir söz söylemez ki, Ku’an-ı Kerim’e muvafık ve hadis-i şerife mutabık olmasın. Her sözü mutlaka Kur’an ve hadise uygun düşer.

Kâmil insan halkla ara sıra görüşüp mecliste başını önüne eğip susar. O sırada kalbine gelen hikmetten onlara söyler. Satırlar ilmini tahsil edip aynı zamanda sadırlar ilmini (yani hem kitaplara yazılan ilimleri hem de kalbe gelen yüce bilgileri) arzu eden dostlarına naklederek onları istidat ve kabiliyetleri nispetinde irşad eder.

Vaktinin çoğunda zikir ve fikirle yalnız kalıp kendi işiyle meşgul olur. Eğer Hak Teâlâ O’nu halkın gözünden gizleyip şöhret illetinden korursa bu ne güzel keramet ve ne güzel selamettir.

Eğer Allahu Teâlâ, O’nu meşhur ve makbul edip meşihat elbisesiyle irşâd makamına geçirirse, bu kul geleni kabul eder. Fakat bu kâmil, o meşihatı ne talep eder, ne arzular, ne de ondan yüz çevirip kaçınır.

Hak Teâlâ, O’nu, kalplerin sevgilisi edip sevdiklerini kendisine itaatli, emrine boyun eğici ve mürid eder. Onları irşâd ettiği için O da onlara teslim olup kendini onlara minnettar bilir. Herkesi kendi nefsinden üstün ve yüce gördüğü halde durur, istekli ve irşâdına düşkün olanları, güzellik ve yumuşaklıkla ahlak güzelliğine irşâd eder ve isteklendirir. Kendini alçaltma ve Hakk’a iftihar yolunu onlara sevdirip teşvik ederek mürşid ve yardımcı olur.

Kaynak: Miftâhu’r-Rüşd

Reklamlar

Allah (cc) Sevgisine Talip Olan Kişi Kendi Nefsinden Geçmelidir

Yorum bırakın

çiçek ve kuş

Kim ki kurtuluş isterse mürşidlerin (şeyhlerin) ayaklarının tozu, toprağı olsun. Bu şeyhlerin hususiyetleri nelerdir? Onlar dünyevi menfaatlere asla iltifat etmezler. İnsanlara dayanıp güvenmezler. Yalnız Allah’a dayanırlar, Allah’a güvenirler. Dünyaya da, insanlara da adeta veda etmişlerdir. Arşın altından yerin dibine kadar her türlü menfaat, endişe ve duygularına veda etmişlerdir. Onlar Allah’tan gayrı her şeye, hem de bir daha dönmemek üzere veda etmişlerdir. Onlar kendilerini de, diğer varlıkları da kalplerinden silip atmışlardır. Bu hallerinde, Aziz ve Celîl olan Rabbları ile beraberdirler. İnsanlarla ve diğer varlıklarla olan münasebet ve alakaları ise şekildir, zahiridir. Kalbi ve ruhi değildir.

Allah sevgisine talip olan kişi kendi nefsinden geçmelidir. Ortada kendi nefsi var olduğu müddetçe Allah sevgisine talip olan kişi bir heves ve hezeyan içinde olmaktan öteye geçemez. Zoraki ve yapmacık zâhidlik ve âbidlik taslayanların çoğu kulun kullarıdır. Allah’ın kulları ile Allah’a şirk koşmaktadırlar. Çünkü âbidlik ve zâhidlik görünüşü içinde bulunmalarına rağmen, içlerindeki nefs ve diğer insanlara olan alaka capcanlı durmaktadır.

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî / Abdülkadir Geylani (ks)

ilahi

Allah’a Kavuşmak İsteyen Kişi

Yorum bırakın

Beyaz Kuran

Allah’a kavuşmak isteyen kişi öncelikli olarak Allah’ı sevmelidir. Bu sevginin olabilmesi için kendi canına ve cismine karşı muhabbeti silmeli, mâsiva muhabbetini terk etmeli; Allah’ı istemek ve Allah’a yakın olmaya çalışmakta da sadakat ve sebat göstermelidir. Kalbinde dünyaya ait ne var ise oradan çıkarmalıdır. Bir mürşide teslim olmalı, meclisine devam ederek hizmetinde bulunmalıdır.

Eğer mürşid gerekli şart ve edepleri taşımıyorsa, sâliki selamet ile Hakk’a yaklaştıramaz, belki daha fazla uzaklaşmasına sebep olur. Allah muhafaza etsin. 

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Neden Rabıta Yapılır?

Yorum bırakın

Aziz Mahmud Hüdayi (ks)

Rabıtadan maksat feyz almaktır. Bu feyzin kaynağı elbette ki Allahu Zülcelâl hazretleridir. Burada bilinmesi ve unutulmaması gereken şudur ki; mürşidin rabıta yoluyla gerçekleşen tasarrufu, aslında Cenâb-ı Hakk’ın tasarruflarındandır. O, sadece vasıtadır. İlahi nur ve feyiz, Allahu Teâlâ’dan Peygamberi aracılığı ile ona gelir. Bu ilahi nur ve feyiz de Hakk’ın aynası olan mürşidin kalbinden derecesine göre müridin kalbine yansır. Bu ise; ihsan ve efdal-i imana doğru çıkılan bir seferdir.

Der Yemeni peşi meni,

Peşi meni der Yemeni.

Seven ve itikad eden insan uzak olan Yemen’de bile olsa, yakındır. Sevmeyen ve itikad etmeyen ise gözünün önünde bile olsa o, Yemen’deymiş gibi uzaktadır.

Kaynak: Rabıta Risalesi / Miftâhu’l-Usûl

Müridin Mürşidinin Suretini Tahayyül Etmesi

Yorum bırakın

güzel dua

Mürşidinin suretini iki gözü arasında tahayyül etmek akıllara “İnsanın alnı secde mahallidir, Allah’tan başkasını oraya yakıştırmak uygun olur mu?” sorusunu getirmektedir.

Bu düşünce ve ifade tarzı, genellikle rabıtanın şirk olduğunu ispata soyunmuş kimselerin kasıtlı beyanlarının bıraktığı izlerdir. Burada kastedilen husus, mürşidini gözünün önünde hayal etmek, hatta mürşidi ile göz göze geldiğini düşünmektir. Çünkü insanların birbirleriyle iletişiminde en önemli ve en etkili organ gözdür. Kaldı ki modern ilimde iletişimin konuşmadan çok, göz ve yüz ifadeleriyle anlatılan sessiz mesajlarla olduğu kabul edilmektedir. Sevgi ve şevkat dolu tebessümlü bakışların insanı ne kadar etkilediğini herkes bilir. Mürid, mürşidinin suretini gözünün önünde canlandırarak sevgi duygusunu her an canlı tutar. 

Eşrefoğlu Rûmî (ks) hazretlerinin “Dil-dudak deprenmeden sözden anlayan gelsin.” mısrası, muhabbetin bağlılıktaki etkisini gösterir. Yoksa mürşidin iki göz arasında hayal edilmesi, secde mahalli olan alna bir beşeriyetin yerleştirilmesi demek değildir. İnsan meseleye nasıl bakarsa öyle görür, ona göre sonuçlar çıkarır.

Kaynak: Rabıta Risalesi / Miftâhu’l-Usûl

Older Entries

%d blogcu bunu beğendi: