Sadaka İle İlgili Ayet-i Kerimeler

Yorum bırakın

güllü çinko tabak

Allah (Celle Celâlühû) şöyle buyurmuştur:

“Onlar bilmiyorlar mı ki, Allah kullarından tevbeyi kabul eder ve sadakaları (eliyle) alır.” (Tevbe Sûresi, 104)

“Allah ribanın bereketini giderir, sadakaların ise bereketini artırır.” (Bakara Sûresi, 276)

“Kim sadaka vermek suretiyle Allah’a borç vermek ister? Kim Allah’a borç verirse Allah onun karşılığını kat kat artırır.” (Bakara Sûresi, 245)

“Sadakaları açıkça da verseniz güzeldir. Fakat onları gizlice fakirlere verseniz daha iyidir. O, bu iki halde de sadakaları günahlarınıza kefaret yapar. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (Bakara Sûresi, 271)

“Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık bir şekilde Allah yolunda harcayanlar için Rableri yanında hak ettikleri ücret ve karşılık vardır. Bunlar için kıyamet gününde korku yoktur ve onlar o gün üzülmezler.” (Bakara Sûresi, 274)

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Zekat, Sadaka, İnfak

Yorum bırakın

sadaka

İslam’ın beş temel esasından biri olan ve Hicret’in ikinci yılı ramazan ayından önce farz kılınan zekat, belli şartlar altında belirli bir miktar malı layık olan kimselere vermek demektir. Malî ibadetlerin en başında yer alır. Önemi dolayısıyla Kur’ân-ı Kerîm’de seksenden fazla yerde namaz ile birlikte zikredilmiştir. 

İnfak, “Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla kişinin kendi servetinden harcamada bulunması, ihtiyaç sahiplerine aynî ve naktî yardım etmesi” demektir. Bu yönüyle infak, hem farz olan zekatı hem de gönüllü olarak yapılan her çeşit hayrı içerir. İnsanın sahip olduğu servetin gerçek sahibi Allah’tır. O’nun emaneti olarak bu servetten başkalarına vermek gerekir.

Azizler!

Kur’an-ı Kerim’de müttaki müminlerin özellikleri sayılırken bunlar arasında infak da zikredilmiştir. (Bakara Sûresi, 2-3)

Sadaka “Allahu Teâlâ’nın rızasını kazanmak niyetiyle, karşılıksız olarak fakir ve muhtaçlara yardım etme, iyilik ve ihsanda bulunma” demektir. Hem bedeni ve hem de mali olabilir. Zekat ve zaruret derecesinde ihtiyaç içerisinde bulunan kimseye yardım etmek farz; sadaka-i fıtır vacip ve diğerleri ise menduptur.

Hz. Peygamber (sav) sadaka ile ilgili olaral şöyle buyurmuştur:

“Güneşin doğduğu her yeni günde kişiye, her bir mafsalı için bir sadaka vermesi gerekir. İki kişi arasında adalet yapman bir sadakadır. Kişiye hayvanını yüklerken yardım etmen bir sadakadır. Güzel söz sadakadır, namaza gitmek üzere attığın her adım sadakadır. Yoldan rahatsız edici bir şeyi kaldırıp atman sadakadır.” (Buhari, Sahih, Cihad, 72 (111,224); Müslim, Müsafirûn, 84 (1, 499)

Kaynak: Nübüvvet Ve Vel’ayet Deryâsından Nasihatler – 2

Sadaka Malı Eksiltmez

1 Yorum

filizlenen bozuk paralar

Resûlullah (Sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

“Gizli sadaka Allah’ın gazap ateşini söndürür.” (Mekarim’ul Ahlak, 1/296/925)

İmam Muhammed Bakır (Rahmetullâhi aleyh), İmam Zeyne’l-Abidin (Rahmetullâhi aleyh) hakkında şöyle demiştir:

“Şüphesiz o; gecenin karanlığında dışarı çıkıyor, sırtına bir çuval alıyor, tek tek evlerin kapısına varıyor, kapıları çalıyor ve kapıyı açan herkese bir şeyler veriyordu. Bir fakire bir şey verdiğinde ise kendisini tanımaması için yüzünü örtüyordu.”

Peygamberimiz (Sallallâhu aleyhi ve sellem) buyurdu ki:

“Kim helal kazancından bir hurma tanesine denk gelecek kadar sadaka verirse, Allah, onu bereket ve hoşnutlukla kabul eder ve sizden biriniz tayını nasıl büyütüp çoğaltırsa o sadakayı öyle artırır da dağ gibi olur.”

“Sadaka malı eksiltmez. Allah (Celle Celâlühû) başkalarının kusurlarını bağışlayanların itibarını artırır. Allah’a karşı mütevazi olan kulu O, mutlaka yüceltir.”

Sadaka malda eksiltme meydana getirmez. Kulun sadaka vermek üzere uzanan elindeki metâı Allah’ın kudret eline düşer, isteyenin eline geçmeden önce Allah tarafından kabul ve hoşnutlukla karşılanır.

“Su ateşi nasıl söndürürse, sadaka da günahları öyle söndürür.”

“Allah, sadaka sayesinde yetmiş türlü fena ölümü kuldan uzaklaştırır.”

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Doğruluğu Kesin Olan Üç Şey

Yorum bırakın

flu güller

Doğruluğu kesin olan üç şey vardır:

1- Sadaka malı eksiltmez.

2- Bir kula eziyet edilir o da sabrederse, Allah (cc) o kişinin gücünü ve şerefini artırır.

3- Geçimini temin için dilencilik edenin Allah (cc) geçimini daraltır, fakirlik kapısını açar.

Bütün dünya ve ahiret işleri üç türlüdür:

1- Sence malum olan iyiliklerdir ki, bunları dosdoğru uygula.

2- Sence malum olan yanlışlar ve kötülüklerdir ki, bunlardan da şiddetle sakın.

3- Doğru veya yanlışlığı sence bilinmeyenlerdir ki, bunları da iyi bilen birisine sor. 

İşte hakiki müslim budur. Vesselam..

Allah’ım! Benim kalbime nur, dilime nur, ayağıma nur, gözüme nur, üstüme nur, altıma nur, sağıma nur, soluma nur, önüme nur, arkama nur, nefsime nur, bana büyük bir nur ihsan eyle. Amin..

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Vakt-i İlahi

Kabir Her Gün Yedi Defa İnsanlara Seslenir

Yorum bırakın

selam

Kabirlerinize hazırlanın. Kabir her gün yedi defa şöyle seslenir:

“Ey güçsüz olan Ademoğlu! Bana kavuşmadan önce kendine acı ki, ben de sana acıyayım. Ve buraya geldiğinde benden hüsn-ü kabul gör.”

Musafaha edin. Çünkü musafaha düşmanlığı giderir. Birbirinize hediye verin. Çünkü hediye kin ve hileyi giderir.

Sadaka verin. Hastalarınızı sadaka ile tedavi edin. Zira sadaka arız olacak bela ve hastalıkları önler. Amel ve sevaplarınızı çoğaltır.

İnsanın tevbe ettiği şu dört şeyle bilinir:

1- Dilini fuzuli sözden, gıybetten, yalandan alması ile,

2- Hiç kimseye kalbinde hased ve düşmanlık beslememesi ile, 

3- Kötü arkadaşlarından ayrılması ile,

4- Her an ölüme hazır olması ile. Geçmişte işlediği günahlara pişmanlık duyup nâdim (pişman) olmalı. Rabbının taatında çaba harcamalı.

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Allah Uğruna Bir Zerre Ver,Önünde Bir Dağ Bulursun

Yorum bırakın

son pişmanlık

Hakk’a varmak arzusu kalbinde varsa, elinde bulunan dünya malından fakirlere ver. Sadaka vermek, fakirlere ihsan etmek, Hakk’la iş yapmaktır. Allahu Teâlâ, en büyük zengindir. Kime ihsan etmiyor, kimi süründürüyor? Kimi acından öldürüyor? Herkes istediği kadar alıyor. O’nun sofrası kullarının kabiliyetine göre açılır. İhtiyaçlar yeteri kadar giderilir. Allah uğruna bir zerre ver, önünde bir dağ bulursun. Bir damla su versen sana deniz verilir. Yeter ki verdiğinizi O’nun uğruna verin. Her istediğinizin mükafatını dünyada bulursunuz, öbür âlemde ise daha bol mükafat alırsınız.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Kabir Ehline Nasıl İyilik Yapılır?

4 Yorum

Kuran çeşitleri

Hz. Câbir (r.a)’den rivayet edilmiştir; dedi ki: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Kabir ehline yapılan (sadaka vermek, ruhlarına Kuran okumak gibi) iyilikten üstün hiçbir iyilik yoktur. Kabir ehlini ancak mümin olan ziyaret eder.”

Hadis Kaynak: Kenzu’l-Ummâl, h.42600; Râmûzu’l-Ehâdis, h.5764

Kaynak Kitap: Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Ölmeden Önce Allah Yolunda Harcamak

Yorum bırakın

cömertlik

Birinize ölüm gelip de: “Rabbim, beni yakın bir süreye kadar erteleseydin de sadaka verip iyilerden olsaydım! ” demesinden önce, size verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayın. Allah, süresi geldiği zaman hiçbir canı ertelemez. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. 

Münâfikûn Sûresi, ayet 10-11

Kaynak Kitap: Nübüvvet Ve Velâyet Deryasından Nasihatler – 1

Ebu Talha Ensari (r.a) Hazretleri Bahçesini Neden Bağışladı?

Yorum bırakın

tohumlu çiçek

Rivayete göre Ebû Talha Ensârî (Rahmetullâhi aleyh) Hazretleri bahçesinde namaz kılıyordu. Bir kumru havalandı. Fakat dalların ve yaprakların sıklığından ötürü çıkış yolu bulamadı. Bu hadiseyi seyreden Ebu Talha’nın kalbi meşgul oldu, kaç rekat namaz kıldığını unuttu. Ayrıca bahçesinin bu denli yeşil ve sık olması nefsini okşadı. Bunun üzerine bahçesini tasadduk etti (sadaka olarak verdi).

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Nebevi Tavsiyeler – 6

Yorum bırakın

güller

Ey Ali! Hilal gecesi veya ayın yarısının olduğu gece ailene yaklaşma. Aksi halde (doğacak) çocuğun deliliğe maruz kalır. Hz. Ali şöyle demiştir: “Ey Allah’ın peeygamberi! Niçin öyle olur?” O da şöyle cevap vermiştir: “Çünkü cinler kadınlara en çok ayın ortasında ve hilalin çıktığı gece musallat olurlar. Delilerin gece yarısı ve hilalin çıktığı gece çığlık attıklarını görmez misin?”

Ey Ali! Sana bir sıkıntı geldiğinde şöyle demelisin: “Allah’ım! Muhammed hakkı için ve O’nun ailesinin hakkı için beni kurtarmanı istiyorum.”

Bir şehre girmek istediğinde veya bir köye girmek istediğinde orayı görünce şöyle de: “Allah’ım bu şehrin hayrını ve bu şehir hakkında takdir ettiğin iyilikleri diliyorum. Bu şehrin kötülüğünden ve orada takdir ettiğin kötülüklerden sana sığınırım. Allah’ım! Bu şehrin hayrıyla beni rızıklandır, kötülüklerinden koru. Beni o şehir halkına sevdir, o şehir halkının salihlerini de bize sevdir.”

Ey Ali! Bir yere yerleştiğinde şöyle de: “Allah’ım! Bizi mübarek bir menzile yerleştir. Sen yerleştirenlerin en hayırlısısın.” Böyle dua edersen oranın hayırlı rızkını yersin, kötülüğü ise senden uzaklaşır.

Ey Ali! Mürailikten sakın. Çünkü onun sebebini bilemez, fitnesinden kurtulamazsın.

Ey Ali! Peştamal takmadan hamama girme, çünkü avret mahalline bakan ve bakılan kişi lanetlenmiştir.

Ey Ali! İşaret parmağına ve orta parmağa yüzük takma, bu davranış Lut kavminin fiillerindendir. (Not: Kadınlar istedikleri parmağa yüzük takabilirler, buradaki hitap erkekler içindir.)

Ey Ali! İpekli elbise giyme, ipekli elbise şeytanı çağırır. 

Ey Ali! Rükû veya secdedeyken Kur’an okuma.

Ey Ali! Tartışmaktan uzak dur, tartışmak amelleri ortadan kaldırır.

Ey Ali! Dilenciyi küçümseme, at üzerinde sana gelse bile gücünün yettiğini ver. Sadaka dilencinin eline düşmeden önce Allah’ın eline düşer.

Ey Ali! Sadakayı erken ver, çünkü sadakayla beraber bela bulunmaz. 

Hz. Muhammed (s.a.v)

%d blogcu bunu beğendi: