Tevhidin Esası Üç Şeydedir

Yorum bırakın

tabağın kenarındaki üç pembe gül

Hz. Ömer (Radıyallâhu anh)’ın rivayet ettiği hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur:

“Ben bir söz biliyorum. Kul bu sözü içinden gelerek samimiyetle söylerse Allah, ateşi ona haram kılar. Bu söz Lâ ilâhe illallah’tır.”(Hilyetü’l-Evliya Sıfatu’s-Safve, c.5, s.94)

Azizim!

Allahu Teâlâ’yı rab olarak tanı. O’nu bir olarak ikrar et. O’na hiçbir şeyi ortak koşma. Bil ki, tevhidin esası üç şeydedir:

1- Allah’ın senin rızkına kefil olduğuna itimat etmek.

2- Emrettiği ibadeti yapmaya çalışmak.

3- Günün bir kısmını zikirle geçiren, bütün gününde zikirle meşgul olmuş olur.

Zikrullah; ibadetin özü, kalplerin şifasıdır. Mümini Rabb’ine yaklaştıran, kulun da O’na sevgisini ifade ettiği bir ibadettir. Zikrullah, Resûl-i Ekrem (sav)’in hayatının her anını kuşatmıştır. Bu, mümin için bir örnektir. 

Bu konuyla ilgili olarak buyrulur ki:

“Ben beni zikredenle beraberim.” (Keşfü’l-Hafa, c.1, s.200)

“Öyleyse yüce Rabb’inin adını tesbih et.” (Vakıa Sûresi, ayet 74)

“Öyleyse ulu Rabb’inin adını tenzih ile an.” (Vakıa Sûresi, ayet 96)

“Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışından sonra da O’nu tesbih et.” (Tur Sûresi, ayet 49)

Bazı müfessir efendilerimiz bu ayet-i kerime için akşam ve yatsı namazı yorumu yapmışlardır. Kimilerine göre bu vakitlerde “Subhanallâhi ve bi-hamdihi” derken, Medârik Tefsiri “Subhanallâhi ve bi-hamdihi, Subhanallâhi’l-azîm ve bi-hamdihi estağfirullâhe ve etûbu ileyh” şeklinde tefsir etmiştir.

“Rabbine hamd ederek O’nu tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.” (Nasr Sûresi, ayet 3) ayeti de aynı mealdedir.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

İmanın Özü İhlas, Sözü Zikrullahtır

Yorum bırakın

Renkli laleler

İmanın Rüknü İkidir:

1- İkrarun bil-lisan (dil ile ikrar),

2- Tasdikûn bil-cinan (kalp ile tasdik)’tir.

Bunların da şartı vardır. Dilin şartı temiz olmak, doğru söylemek; tasdikin şartı da şüpheye düşmemektir.

İman Beş Nevidir:

1- Meleklerin imanı ki, buna metbu iman denir.

2- Peygamberlerin imanı ki, buna masum iman denir.

3- Müminlerin imanı ki, buna makbul iman denir.

4- Mübtedilerin imanı ki, buna mevkuf iman denir.

5- Münafıkların imanı ki, buna merdud iman denir.

İmanın kalesi beştir. Bunlar: Yakîn, ihlas, farzları eda, sünnetleri eda, edepleri muhafazadır.

İmanın özü ihlas, sözü zikrullah, teni beş vakit namaz, halâveti temizlik, meyvesi oruç, nuru doğruyu söylemek, yaprağı takva, derisi hayadır. İmanın darlığı ise karı-kocanın bi-namaz olmasıdır. İmanın alameti; Allahu Teâlâ’nın azabından emin olmayıp, rahmetinden de ümidi kesmemektir.

İman; kişinin boynunu kılıçtan, malını haraçtan, cesedini cehennem azabından muhafaza eder.

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Kul Kalbin Zikri Mertebesine Lisan Zikri İle Vasıl Olur

Yorum bırakın

tesbih çeken kişi

Zikir iki nevidir: Dilin zikri, kalbin zikri. Kul, kalbin zikri mertebesine lisan zikri ile vasıl olur. Kalpleri aydınlatma ve feyzleri çoğaltma ancak kalp zikrinin tesiri ile hasıl olur. Kul, hem dille hem de kalple zikir halinde olursa sülûk halinde kemal vasfına ulaşmış olur.

Belli bir vaktinin olmayışı zikrullahın özelliklerindendir. Mümin, bütün vakitlerinde Allahu Teâlâ’yı zikretmekle memurdur.

Ya farz veya nafile olarak zikrin yapılmadığı bir zaman yoktur. Namaz bütün ibadetlerin en şereflisi iken bazı vakitlerde kılınması caiz değildir. Halbuki zikre her halükarda devam edilir.

Allahu Teâlâ:

“Onlar ki ayaktayken, otururken ve yanları üzere yatarken Allah’ı zikrederler.” buyurmuştur. (Âl-i İmran Sûresi, ayet 191)

Zikrin bir diğer özelliği, zikre zikirle mukabele edilmiş olmasıdır. Allahu Teâlâ:

“Beni zikrediniz ki, ben de sizi zikredeyim.” buyurmuştur.

Kaynak: Miftâhu’t-Turuk

Kime Dört Şey Verilirse, Ona Dört Şey Daha Verilir

Yorum bırakın

dc3b6rt-gc3bcl

Abdullah b. Mes’ud (Radıyallâhu anh), Resûlullah (Sallallâhu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu bildiriyor:

“Kime dört şey verilirse, ona dört şey daha verilir.Bunun açıklaması Kur’an’da vardır.

1- Kime zikrullah (Allah’ı zikretmek nasip olarak) verilirse Allah da onu anar. Çünkü Allah şöyle buyuruyor:

“Öyleyse beni zikredin ki, ben de sizi anayım.” (Bakara Sûresi, 152)

2- Kime dua verilirse, ona icabet de verilir. Çünkü Allah Azze ve Celle şöyle buyurur:

“Bana dua dua edin ki, duanıza icabet edeyim.” (Ğâfir Sûresi, 60)

3- Kime şükür verilirse, şükrettiği şey onun için arttırılır. Çünkü Allahu Teâlâ şöyle buyurur:

“Eğer şükrederseniz, elbette size (nimetimi) artıracağım. (İbrahim Sûresi, 7)

4- Kime istiğfar verilirse, o kişiye mağfiret de verilir. Çünkü Allahu Tealâ şöyle buyurur:

“Rabbinizden mağfiret dileyin, çünkü O çok bağışlayıcıdır.” (Nuh Sûresi, 10)

Hadis Kaynak: Mecmau’z – Zevâid ve Menbau’l – Fevâid, c.17, s.261-262; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 7443

Kaynak Kitap: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Zikrullah

Yorum bırakınelhamdülillah ve çiçek

Hz. Enes (ra)’ten rivayet edilmiştir; dedi ki: Resulullah (sav) şöyle buyurdu:

“Zikrullah kalplerin şifasıdır.”

Hadis Kaynak: Kenzü’l-Ummal , c.1, s.414, h.1751

Kaynak Kitap: Miftahu’t-Tevhid ve’t-Takva


 

Peygamber (sav) Efendimiz Sahabelerine Zikir Yaptırırken Neden Kapıyı Ve Işıkları Kapattırdı?

Yorum bırakın

zikrin en faziletlisi

Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimiz, bu günkü Ravza-i Mutahhara’ya yeni taşınmıştı. Sahabe efendilerimizden on beş kadar kişi tebrike geldiler. Zaman da yatsı namazından sonra idi. Efendimiz onlara hitaben:

Aranızda yabancı var mı? diye sordu. Sahabe Efendilerimiz de:

Bizler hepimiz “lâ ilâhe illallah” diyenlerdeniz, dediler. Bunun üzerine Peygamber (sav) Efendimiz:

O halde ışıkları söndürün, kapıları kapatın, diye buyurdu. Efendimizin (sav) dediğini aynen tatbik ettiler. Rasûlullah (sav) Efendimiz:

Ellerinizi kaldırın, dedi. Sahabe efendilerimiz de ellerini kaldırdılar. Bu halde onlara bir saatten fazla tevhid okutturdu. Sonunda da “Allah sizi bağışladı.” buyurdu.

Bu hadis-i şeriften üç mana çıkmaktadır:

1- O esnada Medine-i Münevvere’de yahudi, ermeni ve rumlar vardı ki, bunlar en ileride ve de müslümanların amansız düşmanı idiler. Zikir ve benzeri ibadet gördükleri zaman son derece eziyet veriyorlardı. Işığın söndürülmesi ve kapıların kapatılması, bunların şerrinden korunmak içindi.

2- Toplu olarak zikir yapılmakla kalpler birbirine bağlanmış, arada olan dargınlık ve benzeri olaylar ortadan kaldırılmıştır. Böylece hadis-i şerifte beyan olunan “Bir cemaat Allah’ı zikrederse gökten bir nidacı: “Haydi dağılın, Yüce Allah sizi affetti ve günahlarınızı sevaba tebdil eyledi” müjdesine erilmiş olur.

3- Yüce Allah (cc) ayakta zikredilebilir. Sesi yükselterek veya kısarak zikir yapılabilir. “Hac Arafat’tır; telbiye haccın şiârındandır.” emirleri yerine getirilmiş olur.

Müminler bir arada namaz kıldıkları zaman nasıl yüce sevaplara nâil oluyorlarsa, beraberce Allah’ı zikrettikleri zaman da aynı sevaplara nâil olurlar. Her müminin, bulduğu zikir meclisine gidip Rabb’ini beraberce tevhid edebileceğini, yukarıdaki hadis-i şerif beyan buyuruyor.

Celîl ve Kerîm olan Allah’ımız bizleri zikir meclislerinden ve zikrullahtan ayırmaya. Amin..

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Vakt-i Zikir

Yorum bırakın

Hayy Allah (c.c)..

Zikrullah Kalplerin Şifasıdır

Yorum bırakın

lale ve zikir

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz:

“Zikrullah kalplerin şifasıdır.” buyurur. (Kenzü’l-Ummâl, c.1, s.414, h.1751)

Her şeyin bir şifası vardır. Gönüllerin şifası da Allahu Teâlâ’yı zikretmektir. İnsanlar maddi ve manevi şifaya muhtaçtırlar. Cenâb-ı Hakk’ın yaratmış olduğu birçok şeyde çeşitli hususiyetler vardır ki, onlar maddi hastalıklar için birer şifa vesilesidir. Allahu Teâlâ Hazretlerini zikretmek ise manevi hastalıkların izalesi için en gerekli çaredir. Zinde bir kalbe, uyanık bir ruha, mesut bir hayata nâil olmak isteyenler zikre devam etmelidirler. Zira zikrullah kalplerin şifasıdır. O, yaraya sürülen merhem gibidir. Hakk Teâlâ’nın zikri senin canına dost olursa sende köşk, saray muhabbeti olmaz. Çünkü Allah (c.c)’ın zikredilmesi gönüldeki mâsiva sevgisini yok eder. Cenâb-ı Kibriyâ’nın zikrinden bir an gafil olursan, o anda, o nefeste şeytana sahip olursun. Şeytan, zikrullahın yapıldığı anlarda müminin yanından firar eder. Müminin gafil olduğu anda ise ona musallat olmaya çalışır. Cenâb-ı Hakk’ın zikri, ruhu insaniyeye gıdadır. Ruh ancak zikrullah ibadetiyle cananını bulur.

Kaynak: Miftâhu’t-Turuk

Namazdan Sonra Zikrullah

6 Yorum

sallanan başaklar

Cenâb-ı Hak buyuruyor ki:

“Ey müminler,namazı kılıp bitirdikten sonra ayakta iken,otururken,yanlarınız üzere yatar iken Allahu Teâlâ’yı zikrediniz.Havf namazından sonra emniyet haline geldiğiniz zaman da namazı tastamam eda ediniz.Şüphe yok ki,namaz müminler üzerine vakit vakit farz kılınmıştır.”(Nisa Suresi-ayet 103)

Bu âyet-i kerimeyle namazlardan sonra Allahu Teâlâ’nın zikredilmesi emredilmiştir.

Her müminin üzerine Allah’ı zikretmek hem bir vazife,hem de Rabbine karşı bir minnet borcudur.

İnsanoğlu,bu âyet-i kerimede belirtilen üç halde bulunur.Ya ayaktadır,ya oturuyordur,ya da yatıyordur.Her şekilde de Allah’ı zikretmek caizdir.

Böyle yapmakla Rabbinize karşı kulluk vazifenizi ifa etmiş olursunuz.

Hz. Âişe(r.anha) validemiz buyurur ki:

“Rasûlullah Efendimiz bütün zamanlarda zikre devam ederdi.Hiç bir nefes zikirden geri kalmazdı.”(Tirmizi,Müslim)

Buna göre zikrullahın zamanı ve mekanı olmadığı gibi vakit tayini dahi yoktur.Kişi,nefesini her alış verişinde Rabbini zikretmekle mükelleftir.Bu hale devam eden mümin,hem peygamberin sünnetini işlemiş olur,hem de Rabbine karşı kulluk vazifesini yerine getirmek için gayret sarf etmiş olur.

Hz. Ali(k.v),zikretmek için bir araya gelen ashabın durumunu şöyle anlatmaktadır:”Onlar zikrettikleri zaman şiddetli rüzgardan sallanan ağaçlar gibi sallanırlardı.Gözlerinden boşalan yaşlar elbiselerini ıslatırdı.”

Hz. Ömer(r.a) Efendimize telkin olunan tevhid sesleri Mekke sokaklarını doldururdu.

Allah Rasûlünün de Kabe’ye gelip Kureyş’in karşısında tilavet-i Kur’an eyledikleri malumdur.

Fahr-i Kâinat(s.a.v) Efendimiz buyurdu ki:

“Gece namaza kalktığında okurken sesini yükselt.Böyle yapmakla şeytanı korkutursun,aile efradını ve komşularını uyandırırsın.Rahman’ı razı edersin.”(Kenzu’l-Ummâl)

Bundan dolayıdır ki,tasavvuf ehli cehri zikri alışkanlık haline getirmişlerdir.Çünkü gaflette olanları uyarmadıkça,kalplerini tahrik etmedikçe uyanmazlar.Aynen hac vazifesi ifa edilirken telbiyenin yüksek sesle yapılmasının haccın şiarından olması gibi..

Abdullah b. Abbas(r.a) diyor ki:”Muhakkak ki,namazı bitirdikten sonra sesin zikirle yükselmesi Peygamber Efendimiz zamanında mevcut idi.”İbni Abbas(r.a) Efendimiz sözüne devamla diyor ki:”Sesin bu şekilde yükselmesini işitir işitmez cemaatin namazdan ayrıldığını anlardım.”(Buhari,Müslim)

Namazdan sonra yüksek sesle tesbih,tehlil,tekbir ve tevhid okumak müstehaptır.Aynı zamanda bunları cehren ve aşikâre okumakta da çok faydalar vardır ki,bazılarını şöylece sıralayabiliriz:

1-Müslümanlar İslam’ın alâmetlerini görürler.

2-Evlerde bereket,gönüllerde sürur olur.

3-Zikir sesi duyulunca müminler rikkat-i kalp olup büyük sevaba nail olurlar.

4-Zikrullah sesini duyan her şey,zikredenin lehine kıyamet gününde şahitlik eder.

5-Açıktan zikir kalpteki havâtırı yok eder.

6-İnsanoğlu dağınık yaşar;yüksek sesle yapılan zikir ise halkı toplar.Zikrin açıktan yapılmasının daha sayamayacağımız kadar faydaları vardır.

Evliyâullahtan Hâce Ârif Rivgerî(k.s) Hazretleri,ömrünün son zamanlarında zikrin cehren yapılmasını serhalifesi Mahmud İncirfagnevî (k.s)’ye talim buyurmuşlardır.”Zikirden gafil olan halk,açık okunan zikrullaha gelip zevk ve şevkle iştirak eder.Böylece toplu olarak yapılan zikrullah ile Rahmet-i Ğufrân’a ulaşılmış olur.”demişlerdir.

Şeddâd b. Evs(r.a)’in rivayet ettiği hadis-i şerifi burada bir kez daha zikretmekte fayda görüyoruz.Zira bu hadiste,hem namazdan sonra zikir halkasının kurulmasına,hem de zikir meclisine her müminin oturmasına işaret vardır.

Rasûlullah(s.a.v) Efendimiz,bu günkü Ravza-i Mutahhara’ya yeni taşınmıştı.Sahabeden on beş kadar kişi tebrike geldiler.Zaman da yatsı namazından sonraydı.Şeddâd b. Evs(r.a) diyor ki:

“Biz Allah Rasûlü’nün yanındaydık.Buyurdu ki:

“İçinizde yabancı yani ehl-i kitap(tan kimse) var mı?”

Biz de “Hayır ya Rasûlallah!”dedik.Bunun üzerine kapının kapatılmasını emretti:

“Ellerinizi kaldırınız ve Lâ ilâhe illallah deyiniz!”dedi.Biz de ellerimizi kaldırıp bir saat kadar dediğini tekrar ettik.Sonra Rasûlullah ellerini indirdi ve şöyle buyurdu:

“Hamd Allah’a mahsustur.Ya Rab,sen,beni bu kelime-i tevhîd ile gönderdin.Bana onu emrettin ve karşılığında cenneti vaad ettin.Sen vaadinden dönmezsin!” Sonra da buyurdu ki:

“Size müjdeler olsun,şüphesiz ki,Allah sizleri bağışlamıştır!”(Müsned)

Bu hadis-i şeriften yedi mana çıkmaktadır:

1-Namazlardan sonra zikir halkasının kurulması hem Allahu Teâlâ’nın emri,hem de Rasûlullah(s.a.v) Efendimizin sünnetidir.

2-Peygamber Efendimiz,ashabına kelime-i tevhid temeline dayalı zikir telkininde bulunmuşlardır.

3-Zikir meclislerine her müminin oturmasına ve alınmasına işaret vardır.Tarîkı farklı diye,cennet bahçesi olarak vasıflandırılan zikir halkasına insanların oturtulmaması haksızlıktır.

4-Peygamberimizin zikir halkasına yabancıları almamasının sebebi şudur:O esnada Medine’de Yahudi ve Hristiyanlar vardı ki,bunlar Müslümanların amansız düşmanıydılar.Zikir ve benzeri ibadetle meşgul olanları gördükleri zaman,müminlere eziyet veriyorlardı.Işığın söndürülmesi ve kapıların kapatılması,Medine’deki müşriklerin şerrinden korunmak içindi.

5-Toplu olarak zikir yapılmakla kalpler birbirine bağlanmış,arada olan dargınlık ve benzeri olaylar ortadan kaldırılmıştır.Böylece hadis-i şerifte beyan olunan “Bir cemaat Allah’ı zikrederse gökten bir nidacı:”Haydi dağılın,Yüce Allah sizi affetti ve günahlarınızı sevaba çevirdi.”müjdesine erilmiş olur.

6-Ashab-ı kiram,bizzat talep etsin veya etmesin,Rasûl-i Ekrem,başlıca duaları onlara öğretmiştir.

7-Yüce Allah(c.c) ayakta zikredilebilir.Sesi yükselterek veya kısarak zikir yapılabilir.”Hac Arafat’tır;telbiye haccın şiarındandır.”emirleri yerine getirilmiş olur.

Müminler bir arada namaz kıldıkları zaman nasıl yüce sevaplara nail oluyorlarsa,beraberce Allah’ı zikrettikleri zaman da aynı sevaplara nail olurlar.Her müminin,zikir meclisine gidip Rabbini beraberce tevhid edebileceğini,yukarıdaki hadis-i şerif beyan buyuruyor.

Abdülkadir Geylani Efendimizin gerek zikir taliminde,gerekse toplu zikir hallerinde zikrullahı cehren talim buyurdukları malumdur.Cehri zikirle talim eden zevât-ı kirâm efendilerimiz şunlardır:

1-Gavsul-A’zam Abdülkadir Geylâni(k.s)

2-Seyyid Ahmed er-Rufâi(k.s)

3-Seyyid Ahmed el-Bedevî(k.s)

4-Seyyid İbrâhimü’d-Düssûkî(k.s)

5-Seyyid Hasan Ali eş-Şâzelî(k.s)

6-eş-Şeyh Ömer Halvetî(k.s)

7-Mevlanâ Celâleddin-i Rumî(k.s)

Celil ve Kerîm olan Allah’ımız bizleri zikir meclislerinden ve zikrullahtan ayırmasın.Âmin..

Kaynak:Miftâhu’r-Rüşd

%d blogcu bunu beğendi: